Støj fra flytrafik og lufthavne

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj fra flytrafik.

Lufthavne og flyvepladser har en miljøgodkendelse, som sætter rammer for driften, herunder i hvilke tidsrum der må startes og landes, hvor mange operationer der må gennemføres samt hvor mange gange årligt der må afholdes stævner og opvisninger. Kommunerne fører tilsyn med, at støjgrænserne der er fastsat i miljøgodkendelsen overholdes. 

For Københavns Lufthavn i Kastrup og Flyvestation Skrydstrup er det Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed.

Hvis man er generet af støjen fra flytrafikken, herunder fra lavtgående fly eller lavt kredsende helikoptere, skal man tage kontakt til Trafikstyrelsen.

Vejledende støjgrænser

De vejledende grænseværdier for flystøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" (PDF) . De benyttes såvel ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne som til planlægningsbrug.