Støj fra flytrafik og lufthavne

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af støj fra flytrafik.

Lufthavne og flyvepladser har en miljøgodkendelse, som sætter rammer for driften, herunder i hvilke tidsrum der må startes og landes, hvor mange operationer der må gennemføres samt hvor mange gange årligt der må afholdes stævner og opvisninger. Kommunerne fører tilsyn med, at støjgrænserne der er fastsat i miljøgodkendelsen overholdes. 

For Københavns Lufthavn i Kastrup er det Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed.

Hvis man er generet af støjen fra flytrafikken, herunder fra lavtgående fly eller lavt kredsende helikoptere, skal man tage kontakt til Trafikstyrelsen.

Vejledende støjgrænser

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for flyvepladser.

De vejledende grænseværdier for flystøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" (PDF) . De benyttes såvel ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne som til planlægningsbrug.

 

Almenflyveplads

Lufthavn, flyvestation

Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.)

45 dB

55 dB

Spredt bebyggelse i det åbne land

50 dB

60 dB

Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.)

60 dB

60 dB

Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.)

45 dB

50 dB

Andre rekreative områder uden overnatning

50 dB

55 dB

Grænseværdierne er angivet som DENL-værdier. Det er det A-vægtede ækvivalente støjniveau over et døgn, hvor der er lagt 5 dB til støjniveauerne i aftenperioden (kl. 19 - 22) og 10 dB til støjniveauerne om natten (kl. 22 - 07). Desuden er der et 5 dB tillæg for særlige flyaktiviteter (fx faldskærmsflyvning, visuel skoleflyvning, rundflyvning, flyvning med ultralette fly m.v.) i weekender samt om aftenen og natten på hverdage.

Læs mere om støjgrænser