Få overblik over REACH

Med REACH får alle virksomheder mere information om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. Producenter og importører har pligt til at levere data om stofferne, og alle virksomheder har pligt til at følge leverandørens anvisninger og håndtere kemikalier forsvarligt.

Registrering af kemiske stoffer

Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Det gælder også kemiske stoffer i blandinger og visse artikler. I forbindelse med registreringen skal der leveres data om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.
Læs mere

Forbud og anvendelsesbegrænsning 

REACH har en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke artikler eller blandinger. Der kan også være fastsat begrænsninger i forhold til at producere, importere, markedsføre og/eller anvende stofferne.
Læs mere

Godkendelsesordningen

Et særligt problematisk stof kan komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Virksomheder, der fortsat ønsker at anvende stoffet eller markedsføre stoffet til en anvendelse i EU, skal søge om godkendelse til dette
Læs mere

EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. 

Sælger din virksomhed varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste, så har du pligt til informere dine kunder og det europæiske kemikalieagentur ECHA om det.

Se stoffer på kandidatlisten, læs om din informationspligt og få hjælp til at identificere om der er kandidatlistestoffer i din artikel. 
Læs mere

Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier for farlige stoffer 

Leverandører af farlige stoffer skal levere sikkerhedsdatablade, der giver kunderne anvisninger om, hvordan stofferne skal håndteres. Mange registranter skal også udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med særlige eksponeringsscenarier for de enkelte anvendelser.
Læs mere

Substitution af problematiske stoffer

Ved at udskifte problematiske kemikalier med mindre skadelige stoffer kan du fremtidssikre din virksomhed i forhold til kommende lovgivning og nye grønne kundekrav.
Læs mere

FAQ og mere viden

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om REACH samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden. 
Læs mere

Få mere hjælp

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP