REACH: Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier

I forbindelse med registrering af farlige stoffer, der kræver en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal producenter og importører udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier.

Er din virksomhed leverandør af kemiske stoffer eller blandinger, skal du forsyne downstream brugere med et sikkerhedsdatablad for, og i nogle tilfælde, skal der også vedlægges eksponeringsscenarier. I Danmark skal sikkerhedsdatablade altid være tilgængelige på dansk.

Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade, der forkortes SDS’er, er den metode der anvendes i EU til at videregive oplysninger i forsyningskæden om sikker brug af stoffer og blandinger. Kravet om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er en integreret del af systemet i EU's kemikalielovgivning REACH og står beskrevet i artikel 31. (REACH, EC 1907/2006).  

Sikkerhedsdatabladene er generelt til professionelle brugere. Du skal derfor ikke levere sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og blandinger, der sælges til forbrugerne, hvis varerne er forsynet med tilstrækkelige oplysninger om sikker anvendelse. 

Hvis din virksomhed skal udarbejde et sikkerhedsdatablad, bør du orientere dig i vejledningen fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), der beskriver kravene til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Vejledningen findes både i en dansk og en engelsk version: 

ECHA’s vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade:  (europa.eu)

ECHA’s guidance on the compilation of safety datasheets(europa.eu)

Hvornår skal der udarbejdes et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier?

I forbindelse med REACH-registrering skal der udarbejdes en kemikaliesikkerhedsvurdering for alle stoffer, som importeres eller produceres i mængder over 10 ton pr. år. Hvis et stof lever op til kriterierne for klassificering som farligt, eller hvis der er tale om et PBT- eller vPvB-stof, skal der som udgangspunkt også udarbejdes eksponeringsscenarier, der skal vedlægges som bilag til sikkerhedsdatabladet.

I eksponeringsscenarierne skal det beskrives, hvordan stoffet forventes anvendt og de sikkerhedsforanstaltninger, som stoffet bør anvendes under for hver enkelt anvendelse. Kravene til vedlæggelse af eksponeringsscenarier bør du ligeledes orientere dig om i ECHA’s vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, som du finder link til ovenfor.

Hvad skal du oplyse for stoffer og blandinger, hvor der ikke kræves sikkerhedsdatablad?

Er du leverandør af et kemisk stof eller en kemisk blanding, hvor der ikke kræves sikkerhedsdatablad, skal du give downstream-brugere alle foreliggende oplysninger om stoffet, så de kan lave en kemisk arbejdspladsvurdering og gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Du skal også oplyse om eventuelle anvendelsesbegrænsninger, og om stoffet kræver godkendelse.

Er din virksomhed downstream-bruger?

Downstream-brugerne har pligt til at tjekke om deres anvendelse af stoffet er beskrevet i eksponeringsscenarierne og til at overholde leverandørens vejledning i forsvarlig brug. ECHA har udarbejdet et guidance dokument, som beskriver kravende til downstream-brugere:  

Engelsk version

Dansk version 

Sikkerhedsdatablad og eksponeringsscenarier

Sikkerhedsdatablad (SDS):
Enhver der leverer kemikalier med henblik på professionel anvendelse skal lade kemikaliet følge af et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet
indeholder klassifikationspligtige stoffer. Et sikkerhedsdatablad består af 16 punkter. Sammen med registreringen skal producenten medsende oplysninger om stoffet, herunder sikkerhedsrapport. 

Eksponeringsscenarier (ES):
Et dokument, der skal udarbejdes for stoffer, hvis de anses for særlig problematiske og produceres i mængder over 10 tons pr. år
pr. producent. Det omfatter hovedsagelig CMR-, PBTog vPvB-stoffer. ES skal beskrive retningslinjer for sikker brug af stofferne ved udspecificerede anvendelser. Downstream-brugerne har pligt til at
følge retningslinjerne.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP