Anmeldeordning Natura 2000 - fredskovsarealer

Hvad skal anmeldes?

I henhold til skovlovens § 17 skal ejere med skovbevoksede fredskovsarealer anmelde en række særlige aktiviteter, der fremgår af lovens bilag 1:

  1. Renafdrift af løvskov.
  2. Plantning i løvskov.
  3. Fremme af nåletræer i løvskov.
  4. Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider).
  5. Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.)
  6. Ændringer i afvandingsforholdene.

Se en mere detaljeret beskrivelse af aktiviteterne

Hent skemaer

Husk at underskrive skemaerne, før de indsendes.

Hvorfor anmelde?

Miljøstyrelsen skal have mulighed for at vurdere, om en aktivitet kan skade arter og naturtyper i Natura 2000-området.

Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsens to lokale enheder (Østjylland eller Sjælland).

Hvordan?

Anmeldelse skal ske skriftligt til Miljøstyrelsen (Østjylland eller Sjælland).

Miljøstyrelsen har udarbejdet et fællesskema F2 (til oplysninger om ansøger og ejendom) og et anmeldeskema A1 (til oplysninger om en aktivitet). Anvendes dette fællesskema F2 og anmeldeskema A1 vil det lette sagsgangen. Skemaerne kan fås hos Miljøstyrelsen eller hentes her på siden.

Det udfyldte fællesskema og tilhørende anmeldelser skal sendes til Miljøstyrelsens lokale enhed. Adresser findes på bagsiden af fællesskemaet. Anmeld kun én aktivitet pr. anmeldeskema A1, også selvom der er flere aktiviteter på samme areal. Er De i tvivl, kontakt da den lokale enhed.

Se den kommunale inddeling mellem de to enheder her

Der er endvidere en række andre aktiviteter, der skal anmeldes til kommunen efter naturbeskyttelseslovens regler. Det gælder bl.a. en række aktiviteter i skove, når skoven ikke er omfattet af fredskovspligt, og på ubevoksede arealer i fredskov. Der henvises til  "Anmeldeordning andre arealer" i menuen.

Bemærk, at der som hidtil skal søges om tilladelser mv. til aktiviteter, hvis det er påkrævet efter andre bestemmelser i lovgivningen (f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3, landzonetilladelse mv.) eller i henhold til fredningskendelser, servitutter eller deklarationer.

Hvad sker der med anmeldelsen?

Miljøstyrelsen skal inden 4 uger fra anmeldelsen give besked, hvis styrelsen ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet nærmere. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis den anmeldte aktivitet ikke er tilstrækkelig belyst. Hvis Miljøstyrelsen ikke giver besked, kan aktiviteten igangsættes efter de 4 uger.

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om at vurdere aktiviteten nærmere, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se nedenfor). Hvis der ikke klages, gælder styrelsens afgørelse i 6 måneder, men kan dog i særlige tilfælde forlænges.
Miljøstyrelsen vil inden for de 6 måneder endeligt vurdere, om aktiviteten kan igangsættes. Vurderes aktiviteten at kunne skade arter eller naturtyper i området, skal styrelsen indgå aftale med lodsejeren eller træffe afgørelse om at begrænse eller forhindre aktiviteten. Der vil kunne udbetales tilskud i forbindelse med aftaler. Der betales erstatning for de tab, som en sådan afgørelse måtte påføre en ejer eller indehaver af rettigheder over ejendommen.

Anmeldte aktiviteter, der kan gennemføres, skal igangsættes inden der er gået 3 år. Ønskes aktiviteten først igangsat efter de 3 år, skal den anmeldes på ny.

Lovgivningen

Kravet om anmeldelse fremgår af skovlovens § 17. Listen over aktiviteter, der skal anmeldes, er fastlagt i skovlovens bilag 1 og optrykt på anmeldeskema A1.

Klage

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om at ville vurdere aktiviteten, kan styrelsens afgørelse påklages. Eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt klagegebyr kan tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet imødekommer klagen, vil aktiviteten kunne iværksættes fra den dag, Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Opretholder Miljø- og Fødevareklagenævnet Miljøstyrelsens afgørelse, vil Miljøstyrelsens 6 måneders frist gælde fra den dag, Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om, hvor de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder ligger og hvorfor de er udpeget, kan findes på siden om Natura 2000 planer.