Anmeldeordning - anden jord end fredskovsarealer

Hvad skal anmeldes?

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 19 b skal ejere med anden jord end skovbevoksede fredskovsarealer anmelde en række særlige driftsændringer eller aktiviteter, der fremgår af lovens bilag 2:

 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Hent skemaer

Ved tryk på nedenstående link kan forklarende tekst og anmeldeskemaet åbnes. Skemaet ligger pt. som en word-fil, der kan skrives i. Derefter kan det gemmes på egen computer og printes ud. Skemaet kan også printes ud og udfyldes i hånden. Husk at underskrive skemaerne, før de indsendes til kommunen.

Hvorfor anmelde?

Kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller aktivitet negativt kan påvirke de arter og naturtyper, som det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte. Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til kommunen eller ved at bruge mulighederne i menuen.

Hvordan?

Anmeldelse skal ske skriftligt til kommunen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et skema til adresseoplysninger m.v. og et anmeldeskema til oplysninger om en aktivitet. Anvendes de to skemaer vil det lette sagsgangen. Skemaerne kan hentes ovenfor.
Anmeld hver aktivitet for sig på anmeldelsesskemaet, også selvom der er flere aktiviteter på samme areal. Dvs. kun én aktivitet pr. skema. Er du i tvivl, kontakt da kommunen.

Skovbevoksede arealer i fredskov er omfattet af en tilsvarende ordning under skovloven. Der henvises til Anmeldeordning fredskov.

Bemærk, at anmeldeordningen ikke ændrer ved, at der som hidtil skal søges om tilladelser mv. til aktiviteter, hvis det er påkrævet efter andre bestemmelser i lovgivningen (f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3, zonetilladelse m.v.), eller i henhold til fredningskendelser, servitutter eller deklarationer.

Hvad sker der med anmeldelsen?

Kommunen skal inden 4 uger træffe afgørelse, hvis kommunen ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet nærmere. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis den anmeldte aktivitet ikke er tilstrækkeligt belyst.
Hvis Kommunen ikke træffer afgørelse, kan aktiviteten igangsættes efter de 4 uger.

Hvis kommunen træffer afgørelse om at vurdere aktiviteten nærmere, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se nedenfor). Hvis der ikke klages, gælder kommunens afgørelse i 6 måneder, men kan dog i særlige tilfælde forlænges.

Kommunen vil inden for de 6 måneder endeligt vurdere, om aktiviteten kan igangsættes. Vurderes aktiviteten at kunne skade arter eller naturtyper i området, skal kommunen indgå aftale eller træffe afgørelse om at begrænse eller forhindre aktiviteten, eller om at fortsætte en bestemt drift. Der betales erstatning for de tab, som en sådan aftale eller afgørelse måtte påføre en ejer eller bruger.

Anmeldte aktiviteter, der kan gennemføres, skal igangsættes inden der er gået 3 år. Ønskes aktiviteten først igangsat efter de 3 år, skal den anmeldes på ny.

Lovgivningen

Kravet om anmeldelse fremgår af naturbeskyttelseslovens § 19b, som Folketinget vedtog i maj 2004. Listen over aktiviteter, der skal anmeldes, er fastlagt i lovens bilag 2 og optrykt i anmeldelsesskemaet.

Klage m.v.

Hvis kommunen træffer afgørelse om at ville vurdere aktiviteten, kan kommunens afgørelse påklages. Eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt klagegebyr kan tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet imødekommer klagen, vil aktiviteten kunne iværksættes fra den dag, Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Opretholder Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse, vil kommunens 6 måneders frist gælde fra den dag, Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om, hvor de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder ligger og hvorfor de er udpeget, kan findes ved hjælp af "Søg i databasen" i menuen, hvor også "Kort over områderne" kan findes.
Er der tvivlsspørgsmål så kontakt kommunen.