Redegørelseskrav til kommuneplanens Grønne Danmarkskort

Ifølge planlovens §11 a, stk. 2, §11 a, stk. 3, §11 a, stk. 4 og §11 e, stk. 1, nr. 3 skal kommuneplaner indeholde redegørelse for ”grundlaget for udpegning af naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort”, samt ”i hvilket omfang planlægningen for udviklingen af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”. Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen redegøre for:

Hvordan de Digitale Naturkort er anvendt til udpegningen af Grønt Danmarkskort

I kommuneplanen skal der redegøres for hvordan de Digitale Naturkort er anvendt, f.eks. ved at beskrive, hvilke kortlag der er benyttet.

Hvordan de tre nationale kriterier er anvendt i udpegningen til Grønt Danmarkskort

Det skal i kommuneplanen beskrives, hvordan de nationale kriterier er fulgt dvs. en redegørelse for, hvilken type områder der er udpeget for hvert af de tre kriterier. Ofte spiller kriterie 2 og 3 sammen, og er dette tilfældet, skal der blot redegøres for det i kommuneplanen.

Hvordan sammenhængen mellem udpegninger til Grønt Danmarkskort er sikret på tværs af kommunegrænser

Det skal i kommuneplanen beskrives, hvordan sammenhængen af Grønt Danmarkskort er sikret på tværs af nabokommuner. Eksempelvis, hvorvidt kommunen har fulgt naturrådenes anbefalinger.

Flere ø-kommuners kommunegrænse følger kystlinjen, og har derfor ingen kommunegrænser til nabokommuner på land. Disse kommuner skal derfor blot redegøre for, at det ikke er relevant at sikre sammenhængen med kommunegrænser (se eksempel fra Fanø kommune nedenfor). 

At alle Natura 2000-områder på land er udpeget til Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Det skal både fremgå af kommuneplanens kort og redegørelse at alle Natura 2000-områder er udpeget til ’Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser’ under Grønt Danmarkskort.

Hvordan kommunens naturindsats prioriteres inden for Grønt Danmarkskort

Det skal i kommuneplanen beskrives, hvordan kommunens naturindsats f.eks. naturgenopretning og naturpleje, bliver prioriteret inden for udpegningerne til Grønt Danmarkskort. Dette redegørelseskrav relaterer sig til retningslinjekravet for prioritering af naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort og skal forstås som en uddybning af retningslinjen.

Arealopgørelse for hver af de fire udpegningstyper i den gældende kommuneplan til sammenligning med kommuneplanforslaget

I april 2020 trådte et nyt redegørelseskrav i kraft. Herunder skal der i kommuneplanen indgå en arealopgørelse for hver af de fire udpegningstyper. Arealopgørelsen skal udarbejdes både for den gældende kommuneplan og kommuneplanforslaget.

Den overordnede udvikling af Grønt Danmarkskort

Som en del af at redegøre for realiseringen af planlægningen inden for Grønt Danmarkskort, skal der i kommuneplanen laves en overordnet redegørelse for udviklingen af naturområderne under Grønt Danmarkskort. Dette kan eksempelvis gøres, ved at tage udgangspunkt i ændringer i arealopgørelsen mellem de to perioder.

I hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret

Redegørelsen for realiseringen af Grønt Danmarkskort kan indeholde eksempler på naturtiltag, som er udført på områder under Grønt Danmarkskort i kommuneplanperioden. Her er ikke tale om en udtømmende liste med samtlige naturtiltag, men blot en oversigt over de væsentligste.