Udpegning af Grønt Danmarkskort

Der er en række krav i Planloven til, hvordan kommunen skal udpege områder til Grønt Danmarkskort. Blandt andet skal de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer, vises på kort i kommuneplanen.

Digitale naturkort

Det er et krav at de digitale naturkort benyttes til udpegningen af Grønt Danmarkskort. De digitale naturkort er et samlet kort- og datagrundlag, som bl.a. indeholder Biodiversitetskortet med vigtige levesteder for sjældne og rødlistede arter. De er udviklet af Miljøstyrelsen til brug for kommunernes udpegninger, men er ligeledes offentligt tilgængelige. Tilgå de Digitale Naturkort.

Natura 2000 og Grønt Danmarkskort

Alle Natura 2000-områder på land skal udpeges som udpegningstypen ’Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser’ under Grønt Danmarkskort.

Læs desuden mere om hensynet til Natura 2000-områder i kommuneplanlægningen her.

De tre nationale kriterier

Det er ligeledes et krav, at følgende kriterier anvendes i udpegningen til Grønt Danmarkskort i prioriteret rækkefølge:

  1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne udpeges.
  2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder udpeges.
  3. Naturområder med synergieffekter for f.eks. klimatilpasning, vandmiljø eller rekreation udpeges.

Læs mere om og se eksempler på brugen af de nationale kriterier her.

Sammenhæng i udpegninger på tværs af kommunegrænser

Grønt Danmarkskort skal skabe større og bedre naturområder med bedre fysisk og/eller funktionel sammenhæng i naturudpegningerne på tværs af kommunegrænser – ifølge planlovens § 11 a, stk. 2, skal udpegningerne til Grønt Danmarkskort sikres tværkommunalt. På tværs af kommunerne blev der i 2017/2018 nedsat lokale naturråd, som bistod kommunerne med at udpege områder til Grønt Danmarkskort.

Indberetning i Plandata.dk

Kommunen skal indberette udpegningerne til Grønt Danmarkskort i plandata.dk under temaerne:

”Naturbeskyttelsesområde, vedtaget”, som indeholder udpegningstyperne:

  •    Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
  •    Potentielle naturområder

”Økologisk forbindelse, vedtaget”, som indeholder udpegningstyperne:

  •    Økologiske forbindelser
  •    Potentielle økologiske forbindelser

Disse temaer udgør tilsammen Grønt Danmarkskort, og vises i plandata.dk. Det samlede Grønt Danmarkskort vil også blive vist som et tema under De Digitale Naturkort.

Grønt Danmarkskort og Forsvarsministeriets interesser

Ved indførelsen af reglerne om Grønt Danmarkskort i planloven i 2015 blev der taget særskilt stilling til, hvad udpegning af Grønt Danmarkskort på Forsvarsministeriets arealer ville betyde for kommunernes administration af arealerne. Det er både en statslig og samfundsmæssig interesse, at opretholde et Forsvar, der kan løse pålagte nationale og internationale opgaver. Staten er forpligtet til at sikre, at soldaterne får den nødvendige træning og uddannelse af hensyn ikke blot til soldaterne, men også operationernes gennemførelse og Danmarks sikkerhed.

Forsvarsministeriet er i en række tilfælde forpligtet til at indhente kommunalbestyrelsens tilladelse til gennemførelse af militært begrundede aktiviteter. Det er imidlertid ikke intentionen med Grønt Danmarkskort at administrationen af den gældende natur-, plan- og miljølovgivning og praksis for godkendelse af forsvarets aktiviteter skal ændres.

Udpegning til Grønt Danmarkskort vil derfor ikke indebære nye restriktioner for hverken Forsvarsministeriets nuværende eller fremtidige aktiviteter i nationalt og internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der måtte blive omfattet af Grønt Danmarkskort. Dette gælder uanset, at det uden for Forsvarsministeriets arealer er hensigten, at kommunerne ved deres administration af planloven eller anden lovgivning skal lade hensynet til en udpegning af et areal til Grønt Danmarkskort indgå i kommunens vurdering af, om der kan gives tilladelse til det ansøgte.