Andre interesser med relation til Grønt Danmarkskort

De nationale interesser i kommuneplanlægningen er samlet i en oversigt udgivet af Erhvervsstyrelsen. I det følgende omtales kun de nationale interesser der har en relation til Grønt Danmarkskort.

Landskabsinteresser - udviklingsområder og Grønt Danmarkskort

Kommunernes planlægning for udviklingsområder i kystnærhedszonen sker parallelt med udpegningen til Grønt Danmarkskort. De udpegede udviklingsområder indarbejdes derved i kommuneplanen samtidig med udpegningen af Grønt Danmarkskort. Hvor det er relevant, forventes kommunalbestyrelsen samlet at afveje interesserne i Grønt Danmarkskort over for interesserne i udviklingsområdet. Kommunens udpegning til udviklingsområder kan ikke indeholde områder der indgår i Grønt Danmarkskort.

Se mere i vejledningen om udviklingsområder eller på Planinfo.dk.

Øvrige naturbeskyttelsesinteresser - internationalt beskyttede arter og områder

Der skal i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som er i overensstemmelse med Natura 2000-planer, Natura 2000-skovplaner og handleplaner for kommunens realisering af disse planer.

I kommuneplanens redegørelse skal indgå en samlet vurdering af planramme-ændringernes påvirkning af internationalt beskyttede områder og internationalt beskyttede arter, herunder varetagelsen af forbuddet mod at beskadige eller ødelægge raste-, yngle- og vokseområder for internationalt beskyttede arter jf. bek. nr. 1383 af 26/11/2016, § 2, 3 og 7.

Planlægningsforbuddet i planhabitatbekendtgørelsen forhindrer en række tiltag i internationale naturbeskyttelsesområder. Læs mere i bekendtgørelse nr. 1383 af 26/11/2016, § 2.

Natura 2000-områder skal indgå i kommunens udpegning til Grønt Danmarkskort. Se siden om udpegning af Grønt Danmarkskort.

 

Forsvarets interesser i relation til Grønt Danmarkskort

Det er en national interesse, at der tages hensyn til Forsvarets arealer i kommuneplanlægningen. Læs om hensyn til Forsvaret arealer i relation til Grønt Danmarkskort i dette link.

Læs mere

Læs om de nationale interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere om Grønt Danmarkskort eller øvrige plantemaer på Planinfo.dk

Læs mere om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne i vejledningen hertil