Retningslinjekrav til Grønt Danmarkskort

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver ”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne” for de forskellige udpegningstyper samt ”prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”. Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen fastsætte retningslinjer for:

Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne

Dette retningslinjekrav er af overordnet karakter, og skal sikre den gennerelle varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne på områderne udpeget til Grønt Danmarkskort.

Prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort

Dette retningslinjekrav har til formål at hjælpe kommunen med at prioritere, hvilke områder udpeget til Grønt Danmarkskort, der skal have styrket naturindsats. Prioriteringen skal ske inden for udpegningerne til Grønt Danmarkskort og det er dermed ikke nok blot at beskrive prioriteringen af fx Natura 2000-områder.

Hvordan kommunen skal vægte hensynet til områderne inden for Grønt Danmarkskort

Dette retningslinjekrav skal sikre, at der er i kommunalplanlægningen er taget højde for, hvordan beskyttelseshensynet til Grønt Danmarkskort overordnet vægtes ift. benyttelsen af arealet, som eksempelvis arrangementer.

At Grønt Danmarkskort sikres mod indgreb, der kan forringe naturindholdet

Dette retningslinjekrav har til formål at sikre, at der for alle udpegningstyper under Grønt Danmarkskort er sikret, at der ikke sker indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr.