Administrationspraksis af § 3 i 2006 og 2008

Nedenfor ses Miljøstyrelsens opgørelse af amternes og kommunernes administrationspraksis af dispensationssager vedrørende § 3-beskyttede natur i hhv. 2006 og 2008.

2006

Miljøstyrelsen bad i 2006 alle amterne indsende samtlige § 3 afgørelser for 2006 til brug for udarbejdelse af vejledende materiale til kommunerne. Miljøstyrelsen modtog i alt 1329 § 3 afgørelser. De enkelte § 3 afgørelser kan indeholde flere naturtyper og flere afgørelser. Der er således registeret 1391 § 3 afgørelser fordelt imellem forskellige naturtyper i 2006. Den enkelte § 3 afgørelse kan omfatte mere end et enkelt indgreb og indeholde både dispensation, afslag og lovliggørelse. 

Hvor mange af de § 3 afgørelser amterne traf i årene forud for 2006, som er indsendt til Miljøstyrelsen, vides ikke. Miljøstyrelsen bad i perioden 1. august 1995 til 31. juli 1996 amterne indsende samtlige § 3 afgørelser til brug for effektvurderingen. Miljøstyrelsen modtog i alt 1474 § 3 afgørelser. Nedenstående figur viser fordelingen af indsendte § 3 afgørelser imellem amterne for de to perioder.

Kilde: Effektvurdering af naturbeskyttelsesloven, Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen, 1997.

Det fremgår af figuren at antallet af § 3 afgørelser varierer imellem amterne. Denne variation dækker blandt andet over, at det samlede areal omfattet af § 3-beskyttelse er meget forskelligt amterne imellem. Nordjyllands Amt har registeret ca. 14 % af amtets areal som værende beskyttet efter § 3 og har den højeste forekomst jf. arealopgørelse over beskyttede naturtyper. Figuren viser også, at Nordjyllands Amt er noteret for flest § 3 afgørelser i begge perioder. Det samlede antal afgørelser for de to undersøgte perioder varierer ikke påfaldende, da der noteres en forskel på 80 afgørelser.

Amternes indsendte § 3 afgørelser for 2006 er videre blevet brugt til registrering af forskellige data. Hver afgørelse er blevet registeret for følgende: amt, ansøger/sagsrejser, naturtype, indgrebets art, formål med indgreb, dispensation, afslag og lovliggørelse, vilkår/betingelser for indgreb, erstatningsbiotop, vurdering af dispensation og Natura 2000. 

Nedenfor ses links til opgørelser af alle afgørelserne fordelt efter registrerede naturtyper i amterne og ansøger/sagsrejser i afgørelserne.

Se også:

2008

Det har ikke givet anledning til en ændret administrationspraksis, at kommunerne i 2007 overtog ansvaret for § 3 beskyttelsen.

Det viser en undersøgelse fra 2010 af kommunernes § 3-administration for hhv. 2006 og 2008, som analyserer, hvordan kommunerne har afgjort de konkrete sager om de § 3-beskyttede områder.

Undersøgelsen omfatter data fra ca. 1.400 afgørelser truffet af amterne i 2006 samt ca. 1.100 afgørelser truffet af kommunerne i 2008. 

Rapporten om kommunernes § 3-administration kan læses her (pdf)

En sammenfatning af de overordnede resultater kan læses her (pdf)

For hver af de indsendte sager er der i 2006 og 2008 blevet registreret for følgende: amt/kommune, ansøger/sagsrejser, naturtype, indgrebets art, dispensation, afslag og lovliggørelse, vilkår/betingelser for indgreb, erstatningsbiotop samt vurdering af dispensation.

Samtlige § 3-afgørelser fordelt på naturtyper:  
§ 3 Søer (pdf)  
§ 3 enge  (pdf)  
§ 3 moser  (pdf)  
§ 3 vandløb  (pdf)  
§ 3 heder  (pdf)  
§ 3 overdrev  (pdf)  
§ 3 strandenge  (pdf)  
§ 3 mosaik  (pdf)  
§ 3 strandsumpe  (pdf)  
§ 3 strandoverdrev  (pdf)

Undersøgelsen omfatter også en registrering af, hvorvidt tilstandsændringen er sket i eller uden for et Natura 2000-område. Her skal det bemærkes, at kommunerne udelukkende er forpligtede til at angive, hvis tilstandsændringen sker i et Natura 2000-område. Såfremt der i afgørelsen ikke står, at tilstandsændringen sker i et Natura 2000-område, antages det, at tilstandsændringen ikke sker i et Natura 2000-område.

Læs afsnittet om Natura 2000 her(pdf)