Gylleopbevaring

Oversigt over Miljøstyrelsens teknologiliste for gylleopbevaring

Hver teknologi i tabellen linker til det sted på Miljøstyrelsens teknologiliste, hvor teknologien er. Hvis du følger linket, er der en nærmere beskrivelse af teknologien.

Teknologi

Miljøeffekt

Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug) eller gyllelaguner med fast overdækning > Alle gylletyper

50% af ammoniaktab fra lager i forhold til naturligt flydelag

Ingen lugtreduktion

Tæt overdækning af gyllebeholder (letklinker og flydebrikker) > Alle gylletyper

Kan erstatte naturligt flydelag

Ammoniakreducerende effekt: 28 %

Hvis ikke der er krav om fast overdækning (se vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8), kan overdækning udelades, hvis gødningen i tanken altid er forsuret. Det er den, hvis der i stalden anvendes en forsuringsteknolologi, se under staldindretning på teknologilisten.

Desuden kan der undlades overdækning i perioden efter der er tankforsuret til gyllen er udbragt, se nærmere i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens teknologiliste for gylleopbevaring

Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug) eller gyllelaguner med fast overdækning > Alle gylletyper

Tæt overdækning af gyllebeholder (letklinker og flydebrikker) > Alle gylletyper

Vedvarende forsuret gylle i gyllebeholderen