Hjælp til klassificering af affald

Inden transport af affald over landegrænser, skal det klassificeres, så det følger lovgivningen indenfor import og eksport af affald. Helt overordnet set skelnes der mellem to typer affaldskategorier; grønlistet affald og anmeldepligtigt affald. Herunder kan du finde vejledninger og links til hvordan du kan undersøge, hvilken affaldskategori affaldet hører under og hvilke dokumenter der skal følge henholdsvis grønlistet affald og anmeldepligtigt affald. 

Hvis affaldet er anmeldepligtigt, kan du finde mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside her: https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/import-og-eksport-af-affald/om-anmeldepligtigt-affald

Affald der klassificeres som såkaldt grønlistet affald følger "den generelle procedure" i transportforordningens artikel 18, hvor der bl.a. kræves udfyldelse af Bilag VII fra transportforordningen. find yderligere information i EU Correspondents' guideline no. 10.

I transportforordningens Bilag V, Del 1, Liste B (Bilag IX til Basel-konventionen) fremgår Basel-koderne til det grønlistede affald.

Derudover findes EAK-koderne bedst i affaldsbekendtgørelsens Bilag 2 - Listen over affald, jf. § 3, nr. 6 og nr. 16

Eksport til ikke-OECD-lande
Eksporteres der til lande, som hverken er EU-/EFTA- eller OECD-lande er der desuden yderligere regelsæt. I de tilfælde gælder også "den grønne forordning". Se vores hjemmeside her: https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/import-og-eksport-af-affald/groenlistet-affald/groenlistet-affald-til-ikke-oecd-lande og den grønne forordning her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R1418-20220402

For lande, som hverken er EU-/EFTA- eller OECD-lande gælder Basel konventionen: https://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx

Vær dog opmærksom på følgende
Fra transportforordningens BILAG III:

LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DE GENERELLE OPLYSNINGSKRAV I ARTIKEL 18 (»GRØN« liste)

Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

  1. a)  at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller
  2. b) at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

Det vil sige, at affald der eksporteres til bortskaffelse eller som skal klassificeres som farligt eller besidder farlige egenskaber (f.eks. dampe) kan ikke overføres under den grønlistede procedure.

Der kan også være særlige EU- eller OECD-koder som kun gælder mellem EU- eller OECD-lande. De særlige regler findes i forordningens Bilag III, IIIA og IIIB.

Hvis du er i tvivl om klassificeringen
Du kan altid henvende dig hos den kommune, hvor affaldet er i besiddelse og spørge til råds om klassificeringen.