Grønlistet affald til ikke-OECD lande

Ved eksport af grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land, er det nødvendigt at undersøge, hvilke regler der gælder for det land, der eksporteres til. Det skyldes, at der ikke er fælles regler for alle ikke OECD-lande, men at reglerne er forskellige fra land til land.

Reglerne er beskrevet i bilaget til den grønne forordning. I bilaget til den grønne forordning er der ud for hvert enkelt land markeret, om eksport af affald til det pågældende land:

a)Er forbudt
b) Om eksporten kræver forudgående anmeldelse og samtykke, eller
c)Skal følge proceduren for grønlistet affald og derfor alene kræver ledsagelse af et udfyldt bilag VII.


Nogle lande har også skrevet, om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land. Det står under kolonne d i tabellen for landet. Det er bestemmelseslandet, der håndhæver disse regler, og spørgsmål om reglerne kan stilles til myndighederne i det pågældende land.

Hvis et land ikke findes på bilaget til Den grønne forordning betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport til dette land.

Nogle lande har indført importforbud for visse typer grønlistet affald uden at dette kan ses i den grønne forordning. Når et land har indført et forbud mod import, gælder dette importforbud, uanset om det fremgår af den "grønne forordning". Det betyder, at en eksport til landet også vil være ulovlig efter de regler, der gælder i Danmark.

Information om regler fra specifikke lande