Vandløbsrestaurering

I Danmark har stat og kommuner i mange år foretaget vandløbsrestaureringer. Det er også blevet almindeligt at foreninger og private f.eks. foretager udlægning af sten og gydegrus. Arbejdet forventes at fortsætte i forbindelse med implementeringen af nuværende og kommende vandområdeplaner. Langt de fleste vandløbsrestaureringer gennemføres af landets kommuner. Der er i meget høj grad lagt op til, at projekterne gennemføres via frivillige aftaler med lodsejere.

Flertallet af vandløbsrestaureringsprojekterne gennemføres for at de vandløb, der er med i vandområdeplanerne kan leve op til målsætningerne. Staten har, ud fra forslag fra vandråd og kommuner, udvalgt en række restaureringstiltag, som fastlægges i indsatsbekendtgørelsen, herunder hævning af vandløbsbund, genslyngning, etablering af gydebanker m.m. Derefter er det kommunens ansvar at gennemføre de fastlagte restaureringstiltag indenfor deres kommunegrænser.

Vandløbsrestaurering vil generelt kræve tilladelse f.eks. efter vandløbsloven, samt dispensation ift. naturbeskyttelseslovens § 3, såfremt det omhandlende vandløb er § 3-beskyttet, dette gælder både for offentlige og private vandløb. I vandløbene vil det typisk være kommunen selv, lodsejeren eller en forening der gennemfører restaureringer. Kontakt derfor din kommune for at høre nærmere hvilke regler der gør sig gældende hvis du vil lave vandløbsrestaurering.

Du kan se om dit vandløb er § 3-beskyttet på Danmarks Miljøportals Arealinformation eller vha. Appen for Beskyttet Natur.

Læs mere

Læs mere om vedligeholdelse og restaurering af vandløb i Naturplejeportalen eller på Miljøstyrelsens hjemmeside om vandløb