Bekæmpelse af invasive arter og problemarter

Kæmpe-bjørneklo, rynket rose, mårhund og canadagås er alle eksempler på invasive arter. Der gælder særlige regler for bekæmpelse af en lang række af de invasive arter. Særligt for planten kæmpe-bjørneklo gælder at kommuner kan lave bekæmpelsesplaner, der kan påbyde lodsejere at sikre en effektiv bekæmpelse.

Som lodsejer er det vigtigt at have et overblik over hvilke arter, der er tale om. Finder man en invasiv art på sin ejendom, er det naturligvis særligt vigtigt, at sætte sig ind i hvilke muligheder, rettigheder og eventuelt pligter man som lodsejer har, i forhold til bekæmpelse af den specifikke art.

Reglerne for bekæmpelse af invasive plantearter kan være forskellige afhængig af om de pågældende arealer er i omdrift eller eksempelvis beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. Som udgangspunkt må man ikke ændre tilstanden i et § 3-beskyttet naturområde, heller ikke selvom ændringen har et naturforbedrende formål. Bekæmpelse af f.eks. kæmpe-bjørneklo på beskyttede arealer kan derfor kræve en dispensation, selv om det i den pågældende kommune er en pligt at bekæmpe arten.

Derfor anbefales det, at man tager kontakt til kommunens medarbejdere, der kan vejlede i konkrete bekæmpelsesmetoder og i reglerne på området.

Læs mere

Info om invasive arter

Info om bekæmpelse af uønskede arter

Info om bekæmpelse af invasive plantearter fra det Økologiske Råd