Bekæmpelse af uønskede arter

Ekstensiv drift kan føre til tilgroning med uønskede plantearter.

Potentiel udfordring:

På ekstensive arealer kan der opstå et ønske om at foretage bekæmpelse mod skræpper, kæmpe-bjørneklo, lyse-siv, eng-brandbæger og lignende. Mange kommuner har vedtaget indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og lodsejere kan derfor have en pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo.

Du skal være opmærksom på at de beskyttede arealer er omfattet af et forbud mod tilstandsændring. Derfor er det ikke tilladt uden dispensation, at intensivere eller ændre væsentligt i driften. Heller ikke selv om det har et naturforbedrende formål. Dette skyldes bl.a., at der stadig kan være naturværdier på arealerne, som kan tage skade af hårdhændet bekæmpelse af de invasive arter.

Plejeforanstaltninger på § 3-arealer, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation, f.eks. manuel bekæmpelse ved slåning og rodstikning. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på § 3-beskyttede arealer kan kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, selvom du har pligt til bekæmpelse. Dette gælder når den bekæmpelse du laver medfører en ændring af tilstanden, f.eks. ved omfattende kemisk bekæmpelse eller større opgravninger.

Gode Løsninger:

Hvis du ønsker at anvende kemisk bekæmpelse, så snak med kommunen om, hvorvidt det kræver en forudgående dispensation og under hvilke forhold de evt. vil tillade en kemisk bekæmpelse. Husk at søge dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der er ønske om en særlig intensiv indsats. Husk også at søge dispensation fra Landbrugsstyrelsen, hvis du får miljøtilskud, f.eks. tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.