Køb og salg

Grå jaco

Inden du køber et dyr, dele eller produkter heraf, som er omfattet af CITES, skal du være opmærksom på, om handlen kræver en særlig tilladelse.

Hobby- og kæledyr

Mange arter af almindelige hobby- eller kæledyr er truet af udryddelse i naturen. Derfor er disse arter omfattet af CITES' bilag A, og dermed omfattet af den strengeste beskyttelse inden for EU. Eksempelvis er mange arter af papegøjer og skildpadder omfattet af bilag A.

Køb, salg eller anden kommerciel udnyttelse af arter omfattet af bilag A indenfor EU er forbudt, medmindre der foreligger en dispensation i form at et såkaldt CITES-certifikat. CITES-certifikatet udstedes kun, hvis blandt andet én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Dyret er anskaffet eller indført, før arten blev omfattet af reglerne om handel med truede dyr.
 • Dyret er importeret til EU i overensstemmelse med reglerne.
 • Dyret er opdrættet i fangenskab, samt at forældredyrene er erhvervet lovligt.

Arter, der er på bilag B og af lovlig oprindelse, kan handles inden for EU uden certifikater. Det er dog altid en god idé at udfærdige en kvittering som bevis på handlen og få kopi af eller nummeret på en eventuel CITES importtilladelse eller en opdrætserklæring, hvis det dyr er opdrættet i EU.

Køb

Ønsker du at købe et dyr omfattet af bilag A, skal du altid sikre dig at der medfølger et certifikat som dispenserer fra forbuddet og tillader handlen.

Hvis rubrik 19 undtager dyret fra forbuddet mod kommercielle aktiviteter er videresalg tilladt. Vær dog opmærksom på, om certifikatet kun er gyldigt for den i rubrik 1 anførte indehaver, da certifikatet i såfald kun er gyldigt til salg for den person, der er nævnt i certifikatets rubrik 1. Hvis køber efterfølgende ønsker at sælge dyret, skal køber ansøge om et nyt certifikat hos Miljøstyrelsen, så det er købers navn, der står som indehaver i rubrik 1. 

Bemærk at certifikater fra andre EU-lande også er gyldige i Danmark, så længe de tillader flere handler. Bemærk at visse lande i EU, fx. Tyskland, udsteder cetifikater, som er gyldige til gentagne handler i Tyskland, men kun til ét salg, hvis den sælges ud af Tyskland. Sådan et certifikat skal ombyttes inden dyret kan videresælges i Danmark. Kopi af et certifikat er ikke gyldigt. Er du i tvivl om certifikatet er gyldigt til videresalg, er du altid velkommen til at kontakte CITES-kontoret.

Se en kopi af et certifikat

Salg

Har du et dyr med et CITES-certifikat uden restriktioner eller særlige vilkår, kan du sælge dyret uden ombytning af certifikatet. Har du et dyr, hvor du ikke har tilladelse til videresalg, skal certifikatet indsendes og der skal samtidig ansøges om et nyt certifikat på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Har du fået unger af dine dyr og ønsker at sælge dem, skal du, inden du sætter dem til salg, have udstedt CITES-certifikater på ungerne. Du ansøger om certifikaterne ved at udfylde et ansøgningsskema pr. dyr.

Alt efter hvilket dyr, der er tale om, er der forskellige kriterier for mærkning af dyrene.

Læs mere i vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Eksempler på almindelige arter i handlen, som er omfattet af bilag A (IKKE udtømmende liste)

Krybdyr

 • Græsk landskildpadde (Testudo hermanni)
 • Maurisk landskildpadde (Testudo graeca)
 • Bredrandet landskildpadde (Testudo marginata)
 • Madagascar-boa (Acrantophis spp. og Sanzinia madagascariensis) 

Fugle

 • Gråpapegøje/grå jaco (Psittacus erithacus)  
 • Lille gultoppet/orangetoppet kakadu (Cacatua sulphurea)
 • Gulnakket amazone (Amazona auropalliata)
 • (Dobbelt) gulhovedet amazone (Amazona oratrix)
 • Lille militær-/soldaterara (Ara militaris)
 • Lyserød ara (Ara macao)
 • Hornparakit (Eunymphicus cornutus)
 • Blåstrubet conure (Pyrrhura cruentata) 
 • Goffins kakadue (Cacatua goffiniana) 
 • Molukkakadu (Cacatua sulphurea)

Handel via internettet, auktioner og loppemarkeder

Tupilakker af kaskelottand, skind fra store plettede og stribede katte, elfenbenssmykker, udstoppede rovfugle og møbler af riopalisander er bare nogle af de ting, som kan være omfattet af CITES, og derfor kræves et CITES certifikat, hvis du ønsker at købe eller sælge dem.

Indenfor EU

Inden for EU og dermed også i Danmark gælder følgende:

Handel og andre transaktioner med dyr og planter af lovlig oprindelse omfattet af bilag B, C og D, kræver ikke CITES certifikat fra Miljøstyrelsen. Det er dog altid en god idé at få en kvittering som bevis på handlen. For bilag B enheder skal man på CITES myndigheders forlangende kunne dokumentere lovligheden. Det kan fx. være i form af (kopier) af CITES importtilladelse, kvitteringer med påførte tilladelsesnumre, opdrætserklæringer eller anden dokumentation.

Køb og salg af bilag A enheder er forbudt, medmindre der medfølger et originalt, gyldigt CITES certifikat. Dette gælder også opbevaring med henblik på salg, udbud til salg herunder via internettet, auktion, transport med henblik på salg og tilbud om køb. Udstilling i kommercielt øjemed er også forbudt. 

Dispensation fra forbuddet (i form af et CITES certifikat) kan normalt meddeles, hvis enheden er opdrættet i fangenskab eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A. Dispensation søges ved at indsende en ansøgning om CITES-certifikat til Miljøstyrelsen. 

Se kopi af et CITES-certifikat

Køber eller sælger du genstande omfattet af CITES bilag A, uden at der medfølger et gyldigt CITES-certifikat, risikerer du en bøde og konfiskation af effekten. En undtagelse er betydeligt forarbejdede effekter, som kan handles i EU uden certifikat, såfremt det kan dokumenteres at forarbejdningen er sket før 1. juni 1947. Dette gælder dog ikke for effekter fremstillet af elfenben. Miljøstyrelsen vurderer, ud fra nedenstående vejledning, hvorvidt en effekt kan regnes for betydeligt forarbejdet.

Vejledning om forarbejdede enheder i henhold til EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter

Er det omfattet af CITES og på hvilket bilag?

Udenfor EU

Ved køb og salg uden for EU gælder regler for import og eksport til og fra EU.

Læs mere om import og eksport til og fra EU.

Møbler og musikinstrumenter

Se vejledning for køb og salg af møbler og musikinstrumenter omfattet af CITES.

Se oversigt over træarter, hvor alle produkter er omfattet af CITES, herunder møbler og musikinstrumenter.