Dyr og planter omfattet af CITES

Omkring 6.000 dyrearter og 33.000 plantearter er omfattet af CITES (Washingtonkonventionen). Godt 1.100 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er helt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel.

Elfenben

CITES' lister

Reglerne er forskellige, alt efter hvor truede arterne er. CITES opdeler arterne i tre lister:

 • Liste I omfatter arter, som er stærkt truede af handel. Handel er som udgangspunkt forbudt.
 • Liste II omfatter arter, som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.
 • Liste III omfatter arter, som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

EU's lister

Inden for EU er arterne opført på fire lister også kaldet bilag. Disse dækker alle arter opført på konventionens lister plus et antal ikke-CITES arter. Det er de arter, som EU-landene i fællesskab har skærpet reglerne for. Det vil sige, at Danmark arbejder efter strengere regler end de regler der følger med CITES.

 • Bilag A omfatter arter opført på liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.
 • Bilag B omfatter primært arter opført på liste II, visse liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinjer i forhold til det der gælder for liste II arter.
 • Bilag C omfatter arter opført på liste III. Handel er tilladt efter retningslinjerne for liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.
 • Bilag D omfatter arter opført på liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Se liste over arter omfattet af EU's CITES Rådsforordnings bilag A-D

Søg på en art

EU har sammen med det internationale CITES sekretariat og andre interessenter lavet en database, Species+, hvor man kan søge efter dyr og planter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES ved brug af deres videnskabelige navne. Der kan også søges på dyrenes og planternes almindelige navne på flere forskellige sprog bl.a. engelsk. Hvis du ikke kender den pågældende arts videnskabelige navn, så prøv at finde det ved at google. Bemærk at det kun er arter som er omfattet, der kan søges frem i Species+. Kan du ikke finde arten, er den enten ikke omfattet, eller også er navnet stavet forkert.

Gå til CITES-basen

Sådan gør du

 1. Når du har åbnet linket, kan du søge på artens videnskabelige navn. Der kan som regel også søges på engelske, spanske, tyske og franske artsnavne, hvis man evt. skulle kende dem.
 2. Når du begynder at taste navnet, vil der under indtastningsfeltet komme en række mulige forslag, når du ser den art du søger efter, trykker du på det.
 3. Du får nu en side frem, hvor du kan se en lang række oplysninger om arten, bl.a. dens videnskabelige navn, artens latinske navn, samt mulighed for at se artens navne på andre sprog (Names), artens udbredelse (Distribution), på hvilken liste og bilag arten er på (Legal), samt referencer (References) og dokumenter (Documents), som lister CITES dokumenter for den pågældende art.
 4. På fanen "Legal", kan du se, hvordan arten er listet i CITES, CITES kvoter, CITES supensioner, EU bilag, og EU beslutninger, som vedrører den pågældende art.
 5. Scroller du ned ad siden, kan du se, hvis EU's videnskabelige råd har lavet en vurdering af et enkelt lands udnyttelse af arten (EU beslutninger/EU decisions). Har rådet fundet, at denne udnyttelse ikke er bæredygtig, vil der under "SRG opinion" stå Negative, denne vurdering vil oftest føre til et importforbud, som kan ses i næste kolonne. Det er igen den øverste vurdering for de enkelte lande, der er gældende. I sidste kolonne kan se eventuelle bemærkninger og lignende samt undtagelser.
 6. Er der udstedt kvoter på arten, vil man kunne se disse kvoter for de enkelte lande lige efter selve CITES listningen. Første kolonne viser, hvilket år kvoten er fra, næste kolonne viser for hvilket land, herefter kan man se kvotens antal, og i sidste kolonne kan man se, hvad kvoten gælder for og andre bemærkninger. Det er det indeværende års kvote der er den gældende.

Vær opmærksom på, at der kan være rigtig meget yderligere information gemt under den lille fane "show history", som findes efter hvert afsnit på fanen "legal".

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (telefontid kl. 9-12 mandag, onsdag og fredag) eller skriv til CITES-sektionen på cites@mst.dk