CITES gebyr - priser på tilladelser og certifikater

Fra den 1. juli 2021 opkræves gebyr for CITES certifikater og tilladelser.

Der betales gebyr for hhv. certifikater (handel inden for EU) og tilladelser (handel til og fra EU), herunder reeksportcertifikat, kæledyrspas (certifikat for personlig ejendom) og musikinstrumentpas (certifikat for musikinstrumenter), jf. CITES bekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1285 af 14. juni 2021 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

Gebyret pris- og lønindeksreguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Obs. Pr. 1. januar 2024 er gebyrsatserne:

  • Prisen pr. udstedt certifikat ændres til 494 DKK .

  • Prisen pr. udstedt tilladelse uden bilag ændres til 691 DKK.

  • Prisen pr. udstedt tilladelse med bilag samt kæledyrspas og musikinstrumentpas ændres til 878 DKK.

Beløbene er momsfri.

Gebyret opkræves, når Miljøstyrelsen har afgjort, at ansøgningen kan imødekommes. Miljøstyrelsen sender en betalingsopkrævning til din e-boks med en meddelelse om, at tilladelse/certifikat vil blive udstedt, når Miljøstyrelsen har registreret din betaling af gebyret. Der vil i brevet være et betalingslink og en betalingsfrist. Der kan betales med Visa, Mastercard, Dankort og Visadankort. Der kan ikke forudbetales og der kan ikke betales ved bankoverførsel.

Hvis du ikke betaler inden den givne frist vil du modtage en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Hvis der ikke sker betaling inden denne frist bortfalder tilsagnet om udstedelse af tilladelse eller certifikat og din ansøgning annulleres.

Når betalingen er modtaget hos Miljøstyrelsen, sendes et endeligt tilsagn til din e-boks og tilladelse eller certifikat udstedes og sendes med post til dig (eller den adresse du har angivet).

Gebyrerne reguleres årligt på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk administrativ vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der vil ikke blive opkrævet gebyr for ansøgninger modtaget før den 1. juli 2021, selvom behandlingen af ansøgningen og udstedelsen af certifikat eller tilladelse først sker efter denne dato.

Der vil ikke blive opkrævet gebyr, hvis din ansøgning afvises eller hvis du får afslag på ansøgningen.

Eksempler på ansøgninger

Ansøgning om certifikat

Når der ansøges om certifikat, skal der søges ét certifikat pr. individ/genstand, med mindre der skal ske et samlet salg af flere individer/genstande af samme art. Skal man eksempelvis sælge 10 græske landskildpadder enkeltvis, skal der ansøges om et certifikat pr. skildpadde. Det vil sige, at der i ansøgningsportalen skal oprettes 10 ”enheder” – en enhed pr. skildpadde. Man skal således betale for 10 certifikater.  Hvis der skal sælges mere end én skildpadde til den samme køber, kan der godt være flere skildpadder på ét certifikat, og man skal i dette tilfælde kun betale prisen for et certifikat.

Hvis man ønsker at sælge et sæt af møbler fremstillet af riopalisander (Dalbergia nigra) samlet, fx et spisebord med 6 tilhørende spisebordsstole, kan dette ske på ét certifikat. I beskrivelsen skrives ”1 spisebord med tilhørende 6 spisebordsstole fremstillet af xx i år yy”. Man skal således her betale for ét certifikat. Skal møblerne derimod sælges enkeltvis, skal der ansøges om et certifikat pr. møbel ved at udfylde en ”enhed” pr. møbel i ansøgningsportalen, og man vil blive opkrævet betaling for hvert certifikat, der udstedes.

Ansøgning om import- og (re)eksporttilladelse

Når der søges om tilladelse til import eller (re)eksport af flere individer/genstande af samme art, kan disse ”puljes” til kun at fylde en ”enhed” i ansøgningsportalen, hvis de alle har samme oprindelse. Skal man fx eksportere 4 kongepytoner (Python regius) til Norge, kan man i ansøgningsportalen under ”enhed” i feltet ”antal” skrive 4 enheder af kongepyton. Man behøver således ikke, at oprette en enhed pr. individ. I feltet ”beskrivelse” kan fx beskrives størrelse, farvemorfer og kønsfordelingen (fx ”0,0,4 levende kongepyton; mlm. 25-45 cm”). Eventuel mærkning af dyrene kan også påføres i feltet beskrivelse. Ovenstående svarer til en ”tilladelse uden bilag”. 

Skal man (re)eksportere mere end en art eller flere af samme art med forskellig oprindelse, er det nødvendigt at oprette en ”enhed” i ansøgningsportalen for hver ny art eller for hver oprindelse. Skal man eksempelvis eksportere 4 kongepytoner og 4 græske landskildpadder til Norge, skal der udfyldes to ”enheder” – en for hver art – inde i ansøgningsportalen. I dette tilfælde svarer det til ”tilladelse med bilag” uanset om der er udfyldt 2 eller 16 enheder.

Der kan maksimalt oprettes 16 ”enheder” pr. ansøgning. Det vil sige én tilladelse kan maksimalt indeholde 16 forskellige arter. Tilladelsen vil bestå af én forside som omfatter én enhed og op til 5 bilag, som hver kan omfatte op til tre enheder. Har man behov for mere en 16 enheder, fx hvis man skal importere 20 forskellige arter af levende koraller, må man søge om to tilladelser.