Informationsmateriale om jordflytning mv.

Jord

Ved områdeklassificeringens ikrafttræden 1. januar 2008, er anmeldepligten ved flytning af jord (jordforureningslovens § 50) blevet udvidet til de områdeklassificerede områder. Antallet af anmeldelsespligtige jordflytninger må forventes at stige som konsekvens heraf.

For at forenkle reglerne for jordflytning udstedte miljøministeren den 21. juni 2007 en ny jordflytningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytning), som erstattede bekendtgørelse nr. 1432 af 13. december 2006 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal.

Denne bekendtgørelse blev efter mindre ændringer erstattet af Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

De mindre ændringer er beskrevet en orienteringsskrivelse fra Miljøstyrelsen:

Orienteringsskrivelse fra Miljøstyrelsen til kommuner og regioner af 7. januar 2008 .

Den nye jordflytningsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2008 og indebærer forenklinger i form af blandt andet:

  • Mulighed for i mange tilfælde at flytte jord umiddelbart efter anmeldelse (i dag har kommunerne en frist på 4 uger til at behandle anmeldelse) (§ 6).
  • Mulighed for at anmelde mange jordflytninger samlet (§ 8).
  • Standardiserede krav til prøvetagning, analyse og inddeling af jorden i forureningskategorier (§ 10 og bilag 1, 2 og 3).
  • Mulighed for at lade modtageanlæg foretage de for anmeldelsen nødvendige analyser m.v. (§ 10).
  • Mulighed for at undlade at analysere jord i særlige områder, når kommunerne har udarbejdet regulativer herom (§ 14).

Jordflytningsbekendtgørelsen kan læses på retsinformations hjemmeside

Informationsmateriale

Miljøstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra KL, Dansk Byggeri og Dansk Transport og Logistik fået udarbejdet materiale, som kommunerne kan vælge at benytte i forbindelse med orientering af (særligt de) erhvervsmæssige ”jordflyttere”.

Materialet består af orienterende tekster til brug på f.eks. kommunens hjemmeside og 3 faktaark om flytning af jord