Informationsmateriale om jordflytning mv.

Ved områdeklassificeringens ikrafttræden 1. januar 2008 blev anmeldepligten ved flytning af jord (jordforureningslovens § 50) udvidet til de områdeklassificerede områder. 

Jordflytningsbekendtgørelsen kan læses på retsinformations hjemmeside

Orienterende tekst

Miljøstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra KL, Dansk Byggeri og Dansk Transport og Logistik fået udarbejdet materiale, som kommunerne kan vælge at benytte i forbindelse med orientering af (særligt de) erhvervsmæssige ”jordflyttere”.

Materialet består af orienterende tekster til brug på fx kommunens hjemmeside.

De orienterende tekster indeholder blandt andet en række hyppigt stillede spørgsmål til jordflytningsreglerne med tilhørende svar og en vejledning til anmeldeskemaet, som KL har udformet. Se den orienterende tekst nedenfor eller hent den her.

Hold styr på jorden

En del jord i Danmark er forurenet. Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord, være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Det gælder for store entreprenørvirksomheder, der flytter mange ton jord, men det gælder også for private borgere, der graver jord op af haven eksempelvis for at anlægge et svømmebassin. På denne hjemmeside kan du finde de informationer, du skal bruge, når du flytter jord.

Tjek, anmeld, kategoriser, flyt

Inden du flytter jord, er der fire skridt, du altid skal overveje:

Tjek grunden:

Der findes en række regler, der hjælper myndighederne med at holde styr på forurenet jord. For eksempel en regel om områdeklassificering, som kommunerne bruger til at afgrænse større områder med lettere forurening, og en regel om kortlægning, som regionerne bruger til at fastholde viden om grunde med kraftigere forurening. Dine pligter i forbindelse med flytning af jord afhænger af, hvilke regler der dækker det område, du flytter jorden fra. Første skridt er derfor at undersøge, hvad der gælder for den grund, du flytter jorden fra. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om, hvilke områder og grunde der hører under reglerne for jordflytning, og hvordan man finder ud af, om ens jord er omfattet af reglerne.

Anmeld:

Når du ved, hvilke regler din grund er omfattet af, kan du afgøre, om du har pligt til at anmelde flytning af jorden. Anmeldelse af flytning sker på et særligt skema, som du sender til den kommune, som jorden kommer fra. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om reglerne for anmeldelse.

Kategoriser:

Når du anmelder flytning af jord,   skal jorden kategoriseres og kategorien anføres på anmeldeskemaet. I nogle tilfælde kræver det, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Der vil dog være mange situationer, hvor kommunen enten har tilstrækkelig viden om jorden, eller hvor et godkendt modtageanlæg kan lave analyserne for dig, efter du har afleveret jorden. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om reglerne for analyser, og hvornår man kan springe analyser over.

Flyt:

Du skal anføre på anmeldeskemaet, hvor du flytter jorden hen. Det kan for eksempel være til et modtageanlæg i den kommune, jorden kommer fra, eller til et modtageanlæg i en anden kommune. Du kan også bede din kommune om at anvise en placering til jorden. Hvis du selv finder en egnet placering på et godkendt modtageanlæg, vil du i mange tilfælde kunne flytte jorden straks. Under spørgsmål og svar kan du læse mere om kommunens sagsbehandlingstid, og hvornår du kan flytte jorden straks.

Hvorfor er det vigtigt?

Når man flytter jord, gælder det om at sikre, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, og at forurenet jord ikke placeres i nærheden af følsomme naturområder, oven på værdifuldt grundvand eller på andre steder, hvor den kan udgøre en risiko for miljø eller sundhed.

Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Det betyder, at jorden her kan være lettere forurenet af mange års beboelse, erhverv og tæt trafik. Derfor skal en del jordflytninger i byerne anmeldes til kommunen. Kommunen kan dog undtage større, sammenhængende områder fra anmeldepligten, og derfor er det ikke alle jordflytninger i byerne, der skal anmeldes.

Spørgsmål: Hvilke områder og grunde hører under reglerne om anmeldelse af jordflytning?

Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer:

 • Hvis jorden er forurenet.
 • Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund.
 • Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering.
 • Hvis jorden kommer fra en offentlig vej.
 • Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra en grund eller et område, der ikke er omfattet af denne liste, er der ikke anmeldepligt. Hvis jorden ligger uden for byzone, er der som udgangspunkt ikke anmeldepligt.

Du skal være opmærksom på, at modtagekommunen kan stille særlige krav til jorden, hvis du vil flytte den til et naturområde eller til landbrugsjord. Forhør dig hos den kommune, der skal modtage jorden.

Spørgsmål: Min jord er ikke forurenet, hvorfor er den omfattet af områdeklassificeringen?

Kommunerne områdeklassificerer større områder, hvor man ud fra viden om byen og dens udvikling forventer at finde en lettere jordforurening fra mange års aktivitet som fx biltrafik. Udgangspunktet for områdeklassificeringen er den til enhver tid gældende byzone.

Spørgsmål: Er al jord i byzonen omfattet af områdeklassificeringen?

Nej. Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område i byzonen ikke er lettere forurenet, skal kommunen undtage området fra områdeklassificeringen. I det tilfælde kan du flytte jorden uden at anmelde flytningen, med mindre den falder ind under en af de andre situationer, som er dækket af reglerne for jordflytning.

Spørgsmål: Min grund ligger uden for byzone. Er den så ikke områdeklassificeret?

I de fleste tilfælde vil en grund uden for byzone også være uden for områdeklassificeringen. Men der kan være tilfælde, hvor kommunen har viden om, at et større, sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, og i disse tilfælde skal kommunen sørge for, at området bliver omfattet af områdeklassificeringen.

Spørgsmål: Hvad hvis jeg flytter jord fra et sted til et andet på den samme grund?

I de fleste tilfælde kan du frit flytte jord inden for den samme ejendom. Hvis du flytter jord fra et sted til et andet på en kortlagt grund, og kun dele af grunden er kortlagt, skal du anmelde til kommunen, hvis du flytter jord væk fra den del af ejendommen, som er kortlagt og over på en anden, ikke-kortlagt del af ejendommen. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal have tilladelse fra kommunen i denne situation.

Spørgsmål: Hvad forstås ved offentlig vej?

Offentlig vej består af hele vejmatriklen herunder vejkasse, midterrabat samt begge vejrabatter med videre.

Spørgsmål: Hvad hvis der er byggeaffald i jorden?

Hvis der er tegl, brokker, slagger eller andet affald i jorden, skal det som udgangspunkt sorteres fra. Ellers skal du aftale med det sted, der modtager jorden, at de bortsorterer byggeaffaldet.

Spørgsmål: Hvordan finder jeg ud af hvilke regler, der gælder for den jord, jeg skal flytte?

Kommunen kan hjælpe dig med at finde ud af, om grunden, du flytter jord fra, er dækket af områdeklassificeringen, er kortlagt eller på anden måde er omfattet af reglerne. I mange tilfælde kan du finde informationen på kommunens hjemmeside. Hvis grunden er kortlagt, kan du finde mere information på regionens hjemmeside.

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at min jord er forurenet?

Hvis din jord er forurenet, er den omfattet af reglerne om jordflytning. Det betyder, at du som udgangspunkt skal anmelde, hvis du flytter jorden. Jorden kan godt være forurenet, selv om den ikke er omfattet af områdeklassificering og ikke er kortlagt. Det betyder blot, at der er tale om en forurening, som kommunen og regionen ikke kender til. Du har pligt til at undersøge sagen nærmere, hvis du har mistanke om, at den jord, du vil flytte, er forurenet.

Anmeldelse af jordflytning

Spørgsmål: Skal jeg også anmelde små mængder jord?

Hvis du samlet flytter mindre end 1 m3 jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om navn og adresse for, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Spørgsmål: Hvad er et godkendt modtageanlæg?

Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt af myndighederne i Henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Kommunen kan oplyse om, hvilke godkendte modtageanlæg der findes, uanset om du flytter jorden til eller fra et godkendt modtageanlæg.

Spørgsmål: Hvad hvis jeg flytter mere end et læs jord?

En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

Spørgsmål: Hvor finder jeg anmeldeskemaet?

Du kan finde et elektronisk anmeldeskema på din kommunes hjemmeside.

Spørgsmål: Kan jeg anmelde over internettet?

I nogle kommuner er det muligt at anmelde flytning af jord over internettet. Det afhænger af kommunens tilbud.

Spørgsmål: Hvor sender jeg anmeldelsen hen?

Anmeldelsen skal sendes til den kommune, hvor jorden kommer fra.

Spørgsmål: Hvad gør jeg med anmeldeskemaet, efter jeg har anmeldt til kommunen?

Du skal udlevere en kopi af skemaet til den person, der transporterer jorden. Transportøren skal anføre sit navn og firmaoplysninger på skemaet, hvis det ikke allerede står der. Denne kopi af skemaet skal følge jorden hele vejen under flytningen, for eksempel hvis den overdrages fra en vognmand til en anden. I sidste ende skal kopien af skemaet overdrages til modtageren af jorden, eventuelt digitalt.

Skemaet skal løbende opdateres, hvis der sker forandringer, inden flytningen er gennemført, fx hvis jorden sendes til et andet bestemmelsessted end først anført, hvis mængden af jord bliver væsentligt anderledes eller hvis man konstaterer et andet niveau af forurening end først angivet. Som anmelder skal du opbevare en kopi af skemaet i to år, efter flytningen er gennemført.

Spørgsmål: Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde anmeldeskemaet?

Udover at benytte vejledningen på denne side kan du få hjælp hos din kommune. Modtageren af jorden vil muligvis også kunne hjælpe dig.

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg lave analyser?

Formålet med analyserne er at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype, så man kan finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden. Konkret vil man ved analyse lede efter en række forskellige stoffer som fx olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller. 

Spørgsmål: I hvilke situationer kan jeg springe analyserne over?

Hovedreglen er, at hvis du har pligt til at anmelde flytning af jord, skal du også sørge for at få analyseret jorden. Der er dog en række undtagelser.

Kommunen har mulighed for at udpege såkaldt analysefri områder, hvor man vurderer at have tilstrækkelig viden om graden og karakteren af forurening. Jord fra disse områder skal ikke analyseres. Forhør dig hos kommunen.

En del modtageanlæg tilbyder at analysere og kategorisere jorden for dig. Hvis du har lavet aftale med modtageanlægget, behøver du ikke lave analyser.

Spørgsmål: Hvor mange analyser skal jeg have lavet?

Hvis du flytter jord fra en områdeklassificeret grund eller en grund, hvor der er kendskab til lettere forurening, skal du lave mindst en analyse for hver 120 ton jord, du flytter og altid mindst 1 analyse.

Hvis du flytter jord fra en grund, der er V1- eller V2-kortlagt, eller fra en grund, der er kraftigere forurenet, skal du lave mindst en analyse for hver 30 ton jord, du flytter, og altid mindst 1 analyse. Derudover kan der være specielle krav til analyser fra det anlæg, der skal modtage jorden.

På kortlagte ejendomme er der mulighed for at aftale en anden prøvetagningsfrekvens med kommunen. Det kan ske i forbindelse med udarbejdelse af en jordhåndteringsplan.

Spørgsmål: Hvem kan lave analyserne for mig?

Hvis du benytter et såkaldt karteringsanlæg som modtageanlæg, kan anlægget lave analyserne og kategorisere jorden. Hvis ikke modtageanlægget kan lave analyserne, skal du kontakte et miljøteknisk firma. Da der er tale om private virksomheder, kan kommunen ikke anbefale et bestemt firma.

Spørgsmål: Skal jeg vedlægge analyseresultatet ved anmeldelse af jordflytning?

Analyseresultaterne skal vedlægges anmeldelsen. Det letter kommunens sagsbehandling, hvis du indfører analyseresultaterne i et regneark, hvor du også angiver minimumværdier og maksimumværdier for hver parameter og udregner gennemsnitskoncentrationen for hver forureningsparameter.

Spørgsmål: Hvor lang tid har kommunen til at behandle min anmeldelse af jordflytning?

Som hovedregel har kommunen fire uger til at behandle en anmeldelse om jordflytning. Det betyder, at jorden først må flyttes, enten når kommunen giver besked, eller når de fire uger er gået. Ofte vil det dog være muligt straks at flytte jorden.

Du kan komme ud for, at kommunen beder om yderligere oplysninger for at behandle din anmeldelse om jordflytning. Perioden fra kommunen beder om yderligere oplysninger, til du leverer dem, tæller ikke med i de fire uger. Kommunen har ret til at bruge to uger til at behandle de nye oplysninger.

Spørgsmål: Hvornår kan jeg flytte jorden straks, og hvornår kræver det en jordhåndteringsplan?

I mange tilfælde kan du flytte jorden straks efter, at du har indsendt anmeldelsen. Det kræver, at du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, som du har anført på anmeldelsen. Spørg på modtageanlægget eller i kommunen, der skal modtage jorden, om modtageanlægget er godkendt til at modtage det relevante forureningsindhold.

Muligheden for at flytte jorden straks efter anmeldelsen gælder også, hvis du flytter jord fra offentlige veje eller mellem godkendte modtageanlæg. Du kan altid forhøre dig hos din kommune for at finde ud af, om de kan anvise et modtageanlæg, der kan tage imod din jord. Vær opmærksom på, at der kan være ekspeditionstid.

Hvis du flytter jord fra et kortlagt areal, skal endnu et krav være opfyldt, hvis jorden skal flyttes straks: Kommunen skal have godkendt en såkaldt jordhåndteringsplan. Det er en plan for, hvilke prøver der skal tages af jorden, og hvordan den skal sorteres og viderebehandles. Hvis der ikke foreligger sådan en plan, må du ikke flytte jord fra den kortlagte ejendom straks efter anmeldelsen.

Spørgsmål: Hvor kan jeg flytte forurenet jord hen?

Hvor jorden kan flyttes hen, afhænger af, hvilken type forurening den indeholder. De mest almindelige muligheder er:

 • Jordrensningsanlæg, hvor visse typer forurening, fx olie, kan nedbrydes med bakterier.
 • Depot, hvis forureningen ikke kan nedbrydes. Det gælder fx jord, der er forurenet med tungmetaller.
 • Kartering, hvor jorden analyseres og kategoriseres på anlægget med henblik på efterfølgende at blive placeret det rette sted.
 • Midlertidig oplagring for eksempel på et jordhotel eller i et arbejdsdepot hos entreprenøren. Denne mulighed kan benyttes, når jorden ønskes anvendt i et igangværende projekt, men der ikke er plads til midlertidig oplagring på den ejendom, hvor jorden graves op.
 • Genanvendelse, som omfatter bygge- og anlægsprojekter, hvor forurenet jord benyttes til opfyldning. Der er regler blandt andet i genanvendelsesbekendtgørelsen, der afgør, hvilken jord der må genanvendes i hvilke projekter.

Det står dig frit for at flytte jorden til en modtager i en anden kommune. Det er en god ide at afsøge mulige jordmodtagere, da der kan være forskel i prisen. Kan man ikke selv finde et sted, kan man sætte kryds i den rubrik på anmeldeskemaet, som indikerer, at man ønsker en placering anvist af den kommune, der modtager anmeldelsen.

Spørgsmål: Hvilke regler gælder, hvis jeg skal flytte jorden akut?

Hvis opgravning og flytning af jord på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse, kan jorden opgraves og flyttes straks. Det kan for eksempel være nødvendigt at flytte jord for at få adgang til rørledning, der er sprunget. Jorden skal i dette tilfælde flyttes til en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne. Den midlertidige placering skal være i den kommune, hvor jorden er opgravet. En akut flytning skal anmeldes til kommunen senest tre hverdage efter, den er foretaget.

Analyse

Formålet med analyser er at kategorisere jorden efter forureningsgrad, så man kan finde ud af, hvor jorden kan placeres. Konkret vil man ved analyse lede efter en række forskellige stoffer som fx bly og cadmium. Herefter kategoriseres jorden som enten kategori 1 (uforurenet), kategori 2 (lettere forurenet), eller en højere kategori, som kommunen foreskriver. Analyser kan blandt andet laves af godkendte modtageanlæg og af private laboratorier.

Godkendt modtageanlæg

Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt i medfør af § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord.

Hot-spot

Et hot-spot er et sted, hvor der er højere forureningskoncentrationer end i den omgivende jord. Det kan for eksempel skyldes, at der har stået en maskine, som har forurenet på et begrænset område. Man kan primært forvente at finde hot-spots på kortlagte grunde, hvorimod der som udgangspunkt ikke forventes at være hot-spots i områdeklassificerede områder.

Kategorisering

Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jord i 3 hovedgrupper: Kategori 1 jord, kategori 2 jord og jord, der ikke kan henføres til de to kategorier. Kommunen bestemmer, hvordan den sidstnævnte hovedgruppe skal kategoriseres. 

Kategori 1-jord vil i de fleste sammenhænge blive opfattet som uforurenet, idet den overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan imidlertid ikke anvendes frit i alle sammenhænge. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord.

Kategori 2-jord svarer til lettere forurenet jord, som er beskrevet i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord.

Jordflytningsbekendtgørelsen fastsætter ikke nærmere krav til kategorisering af jord, der indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet i bekendtgørelsen, eller som er kraftigere forurenet end kategori 2. Kommunen bestemmer, hvordan denne jord kategoriseres. En liste over forureningskomponenter findes i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

Kortlægning

Regionerne kortlægger grunde, hvor der findes en kraftigere jordforurening. En grund kan være blevet kraftigere forurenet, fx hvis der tidligere har ligget en losseplads, en benzintank eller et renseri. Der vil i så fald være tale om en såkaldt punktkildeforurening. Arealet er kortlagt på V1 (vidensniveau 1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Et areal er kortlagt på V2 (vidensniveau 2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenet jord

Jord med et forureningsindhold svarende til grænseværdierne for lettere forurenet jord i bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord. Svarer til kategori 2-jord. Lettere forurenet jord er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Områdeklassificeringen skal forhindre, at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder.

Områdeklassificering

Områdeklassificeringen dækker større, sammenhængende områder, som formodes at være lettere forurenede, jf. lov om forurenet jord § 50 a . I disse områder er risikoen fra forureningen lille. Områdeklassificering er et administrativt arbejde, der udføres på grundlag af kommunens eksisterende viden om byen og dens udvikling. Grunde bliver således ikke omfattet af områdeklassificeringen, fordi der er taget prøver og fundet en specifik forurening. Områdeklassificering sker ud fra viden om, at store områder primært i byerne generelt har en lettere jordforurening. Disse regler er trådt i kraft 1. januar 2008. Du kan læse mere om områdeklassificering i Vejledning om områdeklassificering .

Transportør

Transportøren er den person, der flytter jorden. Det kan være en vognmand, der bliver hyret specielt til at køre med jord. Det kan også være en entreprenør, der råder over egne lastbiler og derfor vælger selv at flytte jorden. Transportøren kan også være en privatperson, der selv kører jorden fx på en trailer.

Når du er transportør, kan du have to roller. Du kan fungere som entreprenør, fx hvis du også graver jorden op. Så skal du sørge for, at flytningen er anmeldt til kommunen. Du kan finde en vejledning på de øvrige sider.

Du kan også fungere kun som transportør, hvis en entreprenør eller bygherre står for at anmelde jordflytningen til kommunen. I den situation kan du nøjes med at følge de nedenstående punkter:

 • Bygherren eller entreprenøren skal sørge for at udlevere en kopi af anmeldeskemaet til dig i disse situationer: Hvis jorden er forurenet, hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, hvis grunden er omfattet af områdeklassificering, hvis jorden kommer fra en offentlig vej eller hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.
 • Skriv navn på dit firma, firmaadresse og CVR-nummer på anmeldeskemaet under rubrikken ”Transportør”, hvis ikke disse oplysninger allerede fremgår af skemaet.
 • Du skal opbevare skemaet med evt. bilag under hele transporten og skal kunne fremvise det til myndighederne på forlangende. Anmeldeskemaet gør det muligt for kommunen at holde styr på, hvor jorden kommer fra, hvem der har kørt med den, og hvor den er kommet hen.
 • Tjek om dit lad eller containeren på din vogn er tæt, så der ikke spildes forurenet jord. Hvis uheldet er ude, og du taber en større eller mindre mængde forurenet jord, så ring til kommunen.
 • Kør jorden til den modtager, der fremgår af anmeldeskemaet og overdrag jorden, anmeldeskemaet og evt. bilag. Det er også lovligt at overdrage jorden til en anden transportør. Husk også at overdrage anmeldeskemaet til den nye transportør. Hvis du modtager anmeldepligtig jord fra en anden transportør, skal du skrive dit firma, firmaadresse og CVR-nummer på anmeldeskemaet.
 • Hvis du flytter jord fra en anmeldt jordflytning i mere end én transport, skal du aflevere anmeldeskemaet til modtageren i forbindelse med sidste transport.
 • Transportøren har ikke pligt til at opbevare kopi af skemaet efter at skemaet er afleveret til modtageren.
 • Kommunerne kan stille yderligere krav. Københavns Kommune registrerer for eksempel alle vognmænd, der kører med forurenet jord, og stiller også krav om en samlet årlig indberetning af al transport af forurenet jord. Derfor er du nødt til at undersøge de lokale regler.

Uforudset jordforurening kan forsinke et byggeri og gøre arbejdet dyrere end først beregnet. Derfor er det en god ide på forhånd at tjekke byggegrunden og lave de nødvendige analyser, hvis der skal flyttes jord.

Kender entreprenøren til forureningen, når han afgiver sit tilbud, kan han tage højde for det ekstraarbejde, som håndtering af den forurenede jord medfører. Kender entreprenøren ikke til forureningen eller omfanget af den, vil han ikke være i stand til at indregne det i sit tilbud. Det kan i sidste ende betyde ekstraarbejde og en større regning for dig som bygherre, hvis entreprenøren ikke har fyldestgørende oplysninger, når han afgiver tilbud.