Grænseværdier for jord

Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man vurderer forurenet jord, rydder op på forurenede grunde, og når man rådgiver mennesker, der bor på lettere forurenede grunde - det kan for eksempel være gamle fabriksgrunde og nedlagte benzinstationer, men også jord der er forurenet af trafik og luftforurening.

Miljøstyrelsen udarbejder grænseværdier, kaldet kvalitetskriterier, for kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden. Et kvalitetskriterium fortæller, hvilken mængde af et kemisk stof der er acceptabelt i bestemte sammenhænge. Der er to grænseværdier for indholdet i jord: Jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Desuden findes kvalitetskriterier for afdampning (afdampningskriteriet) og påvirkningen af grundvandet (grundvandskvalitetskriteriet).

Det forebyggende niveau

Kvalitetskriteriet er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer, hvor vi ikke forventer negative effekter på miljøet eller på menneskers sundhed. Heller ikke hvis man er udsat for stofferne gennem et helt liv.

Hvis jordkvalitetskriterierne ikke er overskredet, betragtes grunden som uforurenet, hvad angår arealanvendelsen. Der er ikke grund til at tage særlige forholdsregler i den daglige omgang med jorden.

Mellem det forebyggende niveau og indsatsniveauet

Er der et eller flere stoffer i jorden, der overskrider jordkvalitetskriteriet, men ligger under afskæringskriteriet, er jorden lettere forurenet.

Lettere forurenet jord skal hverken kortlægges eller fjernes. Men det er en god idé at følge råd og vejledning her på hjemmesiden.

Indsatsniveauet

Afskæringskriteriet er den grænseværdi, som angiver den koncentration af kemiske stoffer, hvor der er sket en forurening af jorden – og hvor man bør gøre en indsats af hensyn til arealanvendelsen. Hvis afskæringskriterierne for et eller flere stoffer er overskredet, betyder det, at forureningen skal kortlægges, og at der skal ryddes op, hvis jorden bliver anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

Kvalitetskriterier

De gældende kvalitetskriterier (grænseværdier) findes her: