Baggrund for ændring af jordforureningsloven i 2006

I 2006 blev der vedtaget nogle væsentlige ændringer af jordforureningsloven. De trådte i kraft i 2007 og 2008.

Målsætningerne for arbejdet bag lovændringen var et behov for regelforenkling, en bedre prioritering med udgangspunkt i de konkrete risici, fastholdelse af et højt beskyttelses niveau, mindskelse af ulemper ved kortlægning i forhold til borgerne.

Historien og aktørerne bagved lovændringen

I slutningen af 2004 færdiggjorde den såkaldte kriteriegruppe, der var nedsat af miljøministeren, et forslag til ændring af blandt andet kortlægnings systemet og kriterierne for forurenet jord. Som opfølgning på dette forslag nedsatte miljøministeren, efter aftale med de øvrige politiske partier, en jordforureningsgruppe. Jordforureningsgruppen fulgte op på kriteriegruppens arbejde og udmøntede ændringerne i et lovforslag.

Kriteriegruppen

Kriteriegruppen bestod af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, Arbejdstilsynet, Fødevareministeriet, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen (formand). Kriteriegruppen havde til opgave at undersøge de metoder der blev anvendt, når grænseværdier for vand, jord og luft blev fastsat. Derudover skulle kriteriegruppen undersøge om grundlaget for, hvornår jordforurening kortlægges, kunne fastsættes mere hensigtsmæssigt - med særligt fokus på bly og tjærestoffer (PAH). Kriteriegruppen afsluttede sit arbejde i december 2004.

Læs kriteriegruppens anbefalinger:

Jordforureningsgruppen

Miljøministeren indgik i juni 2005 en aftale med de øvrige politiske partier om opfølgning på kriteriegruppens anbefalinger. Aftalen med de øvrige partier betød, at der blev nedsat en hurtigt arbejdende gruppe (jordforureningsgruppen), der skulle komme med forslag til retningslinjer for områdeklassificering af diffust forurenede områder og belyse fordele og ulemper ved at kortlægningskriteriet for punktkilder forurenet med lavmobile stoffer blev hævet til indsatskriteriet. Gruppen bestod af repræsentanter fra Justits-, Finans- og Skatteministeriet, Miljøstyrelsen og de kommunale parter. Gruppen afsluttede sit arbejde i december 2005 med en rapport og et udkast til et lovforslag til ændring af jordforureningsloven. Lovforslaget blev efter forhandlinger i de politiske partier fremsat for Folketinget i foråret 2006 og vedtaget med et bredt flertal den 24. maj 2006.

Lettere forurenet jord skal ikke kortlægges

Hovedparten af lovændringen trådte i kraft 1. januar 2007, herunder at kortlægningskriteriet for forurenet jord hæves, så lettere forurenet jord ikke længere kortlægges.

Områdeklassicificering

Den 1. januar 2008 trådte områdeklassificeringen i kraft, således at der nu skal ske en områdeklassificering af lettere forurenede, større sammenhængende områder.

Læs Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside