Redegørelser og indberetninger

Regionsrådene laver hvert år en indberetning om gennemførte aktiviteter og den planlagte indsats på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen, som offentliggør data her.

Desuden udarbejder regionsrådene hvert år en indberetning om de lokale forhold på råstofområdet til Miljøstyrelsen.

Indberetninger om jord i råstofgrave

I Danmark er det ikke tilladt at tilføre jord til råstofgrave. Jordforureningslovens § 52 indeholder et generelt forbud, som omfatter både forurenet og uforurenet jord.

Baggrunden er behovet for at sikre grundvandet mod nedsivende forurening. Regionsrådet kan i særlige tilfælde give en dispensation. Hvert år indberetter regionsrådet om de lokale forhold, så Miljøstyrelsen kan følge udviklingen på området. 

Hvorfor forbud?

Deponering af fyldjord i råstofgrave og tidligere råstofgrave udgør et miljømæssigt problem, og undersøgelser i en række råstofgrave har påvist forurening i en del af de undersøgte grave. Deponeringen af jord i råstofgravene sker tæt på grundvandsspejlet og vil dermed kunne påvirke grundvandet.

Råstofgrave har igennem mange år været anvendt som deponeringssteder for overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder, og denne jord kommer oftest fra byområder, hvor den kan være forurenet. Ud fra et forsigtighedsprincip er et forbud, der omfatter al jord, derfor nødvendigt, når man ønsker at sikre det fremtidige drikkevand.

Hvad omfatter forbuddet?

Forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave omfatter den fyldjord, råjord eller almindelige jord, som tilføres råstofgraven udefra. Det muldlag og den overjord, der afgraves på det aktuelle graveareal, og som normalt indgår i efterbehandlingen af råstofgraven, må fortsat anvendes som opfyldning og som almindelig ny jordoverflade i forbindelse med efterbehandlingen af det pågældende graveareal.

Mulighed for dispensation

Råstofindvinderen eller ejeren af graven kan i særlige tilfælde få en dispensation fra forbuddet. Regionsrådet kan give dispensation, hvis en række betingelser er opfyldt. Først og fremmest må der ikke være nogen risiko for forurening af grundvandet eller omgivelserne. Der kan knyttes forskellige vilkår til dispensationen, så det sikres, at tilførslen af jord til den pågældende råstofgrav sker miljømæssigt forsvarligt.

Regionsrådene har mulighed for at dispensere fra forbuddet,

  • hvis råstofindvinderen eller ejeren før 19. december 1996 har indgået kontrakter eller aftaler, der forpligter til at tilføre jord til ejendommen,
  • hvis råstofindvinderen eller ejeren afskæres fra en forventet udnyttelse af ejendommen, og forbuddet derfor vil medføre væsentlige økonomiske tab, eller
  • hvis en dispensation ikke vil medføre risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvandsmagasiner, som det er planlagt at udnytte eller som er egnede til drikkevandsproduktion.

Regionsrådenes afgørelser kan påklages til Miljøklagenævnet. Derefter kan sagen indbringes til domstolene.

Indberetninger om jordforurening

I 2013 blev jordforureningsloven ændret, hvilket bestød, at information om kortlagte arealer ikke længere skal fremgå af matrikelregisteret, men i stedet findes i databasen DKjord, som er en del af Danmarks Miljøportal. Det ændrede rammerne for den indberetning som regionerne og kommunerne hidtil har foretaget om forurenede arealer. Til erstatning for 2 cirkulærer om indberetning af jordforurening kom der i sommeren 2014 en ny bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata.

Læs mere på Danmarks Miljøportal og DKjord

Vejledning og skemaer til brug for regionerne

Vejledning til brug ved regionernes indberetning til DKjord

Bilag 1: Skema til blokinddeling af økonomi og årsværk

Ekstra data til den skriftlige indberetning

Vejledning og skemaer til brug for kommunerne

Vejledning og oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed

Oplysningsskema

Kodeliste 5 og 6 i fuld længde