Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Overvågning

Miljøstyrelsen overvåger naturens og vandmiljøets tilstand

NOVANA - Det nationale overvågningsprogram

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Læs mere om NOVANA's baggrund og organisering

Nyheder om NOVANA

Hvad omfatter NOVANA i 2017-2021?

NOVANA er delt op i otte områder. De otte områder kaldes for delprogrammer.

Læs mere om de enkelte delprogrammer:

nihol_22-web

Hav og fjorde

Miljøstyrelsen overvåger fjorde, kyster og åbent hav med fysiske, kemiske og biologiske prøver.

fiskeundersøgelse (3)

Søer

Miljøstyrelsen undersøger tilstanden i de danske søer. Fra de helt små til de store.

Elfiskeri_Sønderup Å_I-lille

Vandløb

Miljøstyrelsen måler vandløbenes tilstand ved at tage fysiske og kemiske prøver.

Stoftransport_Gjern Å_stationsetablering

Stoftransport og landovervågning

Styrelsen undersøger udledning af næringsstoffer fra land.

Lynetten-CB

Punktkilder

Miljøstyrelsen tager prøver i spildevand for at skaffe data om stoffer i spildevandet.

DCP_1256-beskaaret

Grundvand

Miljøstyrelsen måler kvaliteten og mængden af grundvand i hele landet.

Brabrand Sø. Grøn Mosaikguldmed.

Terrestriske naturtyper og arter

Miljøstyrelsen registrerer dyr, fugle, planter og naturtyper.

Luft3

Luft

Målinger af luftbåren kvælstof indgår i styrelsens vurdering af belastningen af natur og vand.

Det gør Miljøstyrelsen på din grund

Derfor  laver Miljøstyrelsen undersøgelser på din grund

Alle de mange årlige undersøgelser, som indgår i den nationale overvågning, sker mange steder i hele landet – måske også på din grund.

Undersøgelserne kan for eksempel være målinger i vandet, kortlægning af værdifulde naturtyper og registrering af bestemte dyr og planter. Tilsammen giver undersøgelserne et indblik i, hvordan naturen overordnet set har det i Danmark.

Når Miljøstyrelsen skal besøge et areal, du ejer, sender vi et brev til dig i din e-boks om, hvornår vi regner med at komme, og hvad vi skal undersøge.

Se i videoen, hvordan Miljøstyrelsen måler.

Viden om vandmiljøets og naturens tilstand

Den viden, Miljøstyrelsen indsamler i NOVANA-programmet i samarbejde med andre, udgives hvert år som en landsdækkende rapport. Hver enkelt årlig NOVANA-rapport dækker vandmiljøets og naturens aktuelle tilstand og udviklingen i forhold til tidligere perioder.

Læs den seneste NOVANA-rapport

Vandmiljoe-natur2015-forside

De indsamlede data indgår hvert sjette år i en forberedelse af vandområdeplaner og Natura 2000-planer. De mange tusinde data om vandmiljøet og naturen bruges til at etablere grundlaget for planerne.  

Vandområdeplanerne  
Natura 2000-planerne

Læs mere om basisanalyserne her:

Basisanalyser vandområdeplaner
Basisanalyser Natura 2000-planer