Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2023-27

NOVANA, 2023

Rapporten beskriver indledningsvist baggrund, formål og opbygning samt organisering og drift af Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Dernæst præsenteres formål, strategi samt indhold mm. for hver af de otte
delprogrammer, som udgør det samlede overvågningsprogram.
NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder forpligtelser i EU-direktiver, dansk lov
og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft samt behov
for viden i forbindelse med de nationale vandområde og Natura 2000-planer. Hertil
kommer andre nationale forvaltningsmæssige behov på bl.a. drikkevands og pesticidområdet.
NOVANA overvågningsdata, som tilvejebringes pba. ovennævnte forpligtelser, kan
endvidere understøtte forskningsbaseret myndighedsbetjening, indgå i kommunalmiljøforvaltning, anvendes i forskningsøjemed eller anvendes som grundlag for formidling til borgere m.fl.

Læs publikation