Spildevand i kloakken

Det samlede kloakerede areal udgør 250.000 hektar, svarende til ca. 6 % af Danmarks areal. Der findes i hovedtræk tre kloakeringssystemer.

 • Fællessystemer, hvor spildevand og regnvand samles i én ledning, der føres til renseanlæg. Fortrinsvis brugt i ældre kloakerede områder.
 • Separatsystemer, hvor spildevand og regnvand føres i separate ledninger til henholdsvis renseanlæg og recipient. Fortrinsvis brugt i nyere kloakerede områder.
 • Spildevandssystemer, hvor ejendomme kun er kloakeret for husspildevandet og selv skal bortskaffe regnvandet (f.eks. ved nedsivning på egen grund). Fortrinsvis brugt i det åbne land og i sommerhusområder.

Fordelingen er ca. 40 % fælleskloakerede og ca. 60 % separatkloakerede arealer. Andelen af spildevandskloakerede arealer er meget lille.

Ansvaret for kloakken

Ansvaret for kloakken er fordelt sådan her:

 • Planlægning: Kommunerne styrer det gennem spildevandsplanerne.
 • Etablering, drift og vedligehold af den offentlige kloak frem til skel: Spildevandsselskaberne.
 • Etablering, drift og vedligehold af fælles private kloaksystemer: Ejerne selv.
 • Etablering, drift og vedligehold af kloakken inden for skel: Grundejer selv.

Rensning og udledning af spildevand

Rensningen af spildevandet fra den offentlige kloak er spildevandsselskabernes ansvar. Det gælder også rensning og udledning af regnvand fra separatsystemer. Miljøstyrelsen fører tilsyn med udledningerne fra spildevandsselskabernes renseanlæg og kloak (ofte kaldet den offentlige kloak eller den fælles kloak), det kan du læse mere om på vores sider om kilder til spildevandsudledning. Det er kommunen, der fører tilsyn med spildevandsselskabernes kloaknet, pumpestationer osv.

Tilslutningspligt og forsyningspligt

Når der er lagt kloakstik frem til en ejendom i henhold til kommunens spildevandsplan, har grundejer pligt til at tilslutte sig kloakken som anvist. Tilsvarende har spildevandsselskabet pligt til at aftage spildevand fra en ejendom (kaldet forsyningspligt), hvis det fremgår af kommunens spildevandsplan.

Tilslutning og afledning til kloak

Kommunen træffer afgørelse om tilslutning til offentlig kloak. Læs mere i orienteringsskrivelse om fastsættelse af tidsfrister i afgørelser om tilslutning til kloak og i påbud om forbedret spildevandsrensning.

Separering af kloakken

Separering af eksisterende fælleskloak er en ofte anvendt metode til at få bedre styr på de stigende regnmængder og reducere belastningen af miljøet med overløb fra fælleskloakken. Hvis kommunen har besluttet at kloakseparere ejendomme i en vedtaget spildevandsplan, kan kommunen efterfølgende påbyde de enkelte grundejere at separere kloakken inde på egen grund.

Afkobling fra kloakken

Det er kommunen, der skal give tilladelse, hvis en ejendom ønsker at afkoble hele eller dele af sit spildevand fra kloakken og håndtere det selv. Det kan f.eks. være hvis grundejer selv ønsker at aflede regnvand til faskiner, eller hvis en virksomhed ønsker selv at rense og udlede sit spildevand. Ud over kommunens tilladelse til afkobling fra kloakken, skal grundejer også have tilladelse til den alternative bortskaffelse af spildevandet, fx en tilladelse til nedsivning af tagvand eller udledning af renset processpildevand. Det skal forinden fremgå af kommunens spildevandsplan, at kommunen er indstillet på helt eller delvist at ophæve tilslutningspligten for de pågældende ejendomme.

Betaling for tilslutning og afledning til kloak

Spildevandsselskabet opkræver tilslutningsbidrag ved tilslutning til den offentlige kloak og afledningsbidrag for spildevand afledt til den offentlige kloak. Det er reguleret i betalingsloven, der administreres af Energistyrelsen. Herunder hører desuden:

 • bekendtgørelsen om minimumsfrist og afdragsordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak
 • abonnementsordningen for spildevandsselskabernes drift af private stikledninger
 • reglerne for særbidrag
 • trappemodel for spildevandstakster
 • justeret betalingsprincip

Kontakt Energistyrelsen på Obfuscated Email, hvis du vil vide mere om disse emner, eller se på deres hjemmeside ens.dk