Miljøfremmede og forurenende stoffer FAQ

For en lang række stoffer er der fastsat miljøkvalitetskrav i form af koncentrationsniveauer i søer, vandløb, kystvande, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Her er der angivet spørgsmål og svar vedrørende udledning af visse miljøfremmede og forurenende stoffer til vandmiljøet.

Vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse
forurenende stoffer til overfladevand og havområder med ofte
stillede spørgsmål og svar, offentliggjort 11. marts 2024

Denne vejledning indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med regulering af - herunder tilladelser til - udledning af visse forurenede stoffer til vandmiljøet. I takt med, at der opnås ny viden, vil spørgsmål og svar blive ajourført og nye spørgsmål og svar blive tilføjet.

De relevante regler ved regulering af udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet efter miljøbeskyttelsesloven findes i:

 • Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5
 • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 43 (spildevandsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. (habitatbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bekendtgørelse om indsatsprogrammer)
 • § 18 i lov om havstrategi
 • Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer)
 • Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (bekendtgørelse om
  fastlæggelse af miljømål)
 • Bekendtgørelse om skaldyrvande
 • Bekendtgørelse om badevand og badevandsområder

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 27, at der er forbud mod at forurene overfladevand uden en tilladelse. Udledning af visse forurenende stoffer til overfladevand er således forbudt, medmindre der indhentes en tilladelse. Tilladelse meddeles enten efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen eller som en del af en godkendelse efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, godkendelsesbekendtgørelsen og spildevandsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens vejledning til spildevandsbekendtgørelsen kan findes her:
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2.pdf

Ny tilladelse til eller godkendelse af udledning af visse forurenende stoffer kan kun meddeles, hvis udledningen vil være i overensstemmelse med Natura 2000- og artsbeskyttelsen, vandplanlægningen eller havstrategien. Vurderinger heraf vil altid være en del af grundlaget for den konkrete afgørelse om at meddele eller ikke meddele tilladelse til eller godkendelse af udledning af visse forurenende stoffer. I de tilfælde, hvor udledning af visse forurenende stoffer er en del af et projekt, der skal miljøvurderes efter VVM-reglerne i miljøvurderingsloven, indgår disse vurderinger i myndighedernes samlede miljøvurdering af projektet forud for tilladelse eller godkendelse.

Miljøstyrelsens vejledning til habitatbekendtgørelsen kan findes her:
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-248-9.pdf

Miljøministeriets vejledning til bekendtgørelsen om indsatsprogrammer kan findes her:
https://mim.dk/media/icxc2prb/vejledning-til-bekendtgoerelse-om-indsatsprogrammer-for-vandomraadedistrikter.pdf 

Miljøministeriets vejledning til miljøvurdering af projekter efter VVM-reglerne kan findes her:
/media/ho5bvq5v/vejledning-om-miljoevurdering-af-konkrete-projekter.pdf 

For tilladelse til eller godkendelse af punktkilders udledning med et forventet indhold af visse forurenende stoffer og for påbud, der reviderer eksisterende tilladelser eller godkendelser til udledning af visse forurenende stoffer gælder endvidere, at afgørelserne skal meddeles efter reglerne i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer.

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer indeholder særskilte bestemmelser om vurderingen af, om der kan meddeles tilladelse til eller godkendelse af udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, og om, hvilke vilkår der skal eller kan fastsættes i tilladelse eller godkendelse, samt bestemmelser om, hvornår og hvordan miljømyndighederne, dvs. tilladelses- og godkendelsesmyndigheder eller tilsynsmyndigheder, skal anmode Miljøstyrelsen om at udarbejde nye kvalitetskriterier med henblik på fastsættelse af miljøkvalitetskrav. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål indeholder alle gældende miljøkvalitetskrav.

Oversigten over spørgsmål og svar er opbygget, så den følger strukturen i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer. Afsnittet under overskriften ”Miljøkvalitetskrav” omfatter ud over alle spørgsmål og svar til fastsættelse af miljøkvalitetskrav tillige en række andre spørgsmål og svar til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål.

I spørgsmål og svar er anvendt udtrykket ”miljømyndigheder”. Miljømyndigheder anvendes som en betegnelse for både tilladelses- og godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder. I de få tilfælde hvor et spørgsmål og svar, eller dele af det, alene er relevant for enten tilladelses- og godkendelsesmyndigheder eller tilsynsmyndigheder, er dette søgt tydeliggjort.

Hent en samlet pdf version af vejledningen og alle spørgsmål og svar.

A. Bekendtgørelsens anvendelsesområde

B. Definitioner

C. Krav til ansøgning

D. Miljøkvalitetskrav

E. Den kombinerede fremgangsmåde

F. Vilkår

G. Beregninger

H. Blandingszoner

I. Indsendelse af oplysninger