Miljøfremmede og forurenende stoffer FAQ

For en lang række stoffer er der fastsat miljøkvalitetskrav i form af koncentrationsniveauer i søer, vandløb, kystvande, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Her er der angivet spørgsmål og svar vedrørende udledning af visse miljøfremmede og forurenende stoffer til vandmiljøet.

Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

EU-landene er forpligtede til at reducere forureningen af vandmiljøet. Derfor er der fastsat grænser (miljøkvalitetskrav) for en række miljøfremmede stoffer. Miljøkvalitetskravene indgår som en del af vandrammedirektivets miljømål. Miljøkvalitetskrav for en række stoffer fremgår af bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen definerer også hvilke stoffer, der er omfattet og procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav. I Danmark har kommunerne og staten ansvaret for, at udledningen af forurenende stoffer til vandmiljøet begrænses, så miljøkvalitetskravene kan opfyldes.

Denne FAQ’er indeholder svar på de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med udledning af miljøfarlige forurenede stoffer til vandmiljøet. Listen vil blive ajourført i takt med, at der kommer ny viden til.

Det underliggende regelsæt for regulering af udledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet findes i:

  • Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, herefter kaldt ”bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer”.
  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (herefter kaldt ”bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål”.)
  • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, herefter kaldt ”bekendtgørelse om indsatsprogrammer”.

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer omhandler selve reguleringen af udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer, dvs. håndteringen af disse i udledningstilladelserne, procedurer for fastsættelse af miljøkvalitetskrav, beregninger, udpegning af blandingszoner m.v., mens bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål indeholder alle gældende miljøkvalitetskrav. Bekendtgørelse om indsatsprogrammer omhandler blandt andet reglerne om merudledning.

Listen over FAQ’er er opbygget, så den følger strukturen i bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer. Afsnittet under overskriften ”Miljøkvalitetskrav” omfatter ud over alle spørgsmål og svar om miljøkvalitetskrav også de spørgsmål og svar, der vedrører bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål.

Bemærk at FAQ nr. 55, 56 og 57 er under revision. 

06-03-2023

Bemærk, at følgende afsnit i vejledningen er suspenderet: 

Afsnit 4 og underafsnittene I, II og III i svar på spørgsmål 43.  

Afsnit 4 (sidste afsnit) i svar på spørgsmål 48.

Suspension af disse afsnit i vejledningen er sket i fortsættelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2023 i sagen22/02461, der bl.a. præciserer hvorledes, der skal fastsættes krav til udledning af visse stoffer til vandmiljøet.

Hent en samlet pdf version af alle FAQ'erne

A. Bekendtgørelsens anvendelsesområde

B. Definitioner

C. Krav til ansøgning

D. Miljøkvalitetskrav

E. Den kombinerede fremgangsmåde

F. Vilkår

G. Beregninger

H. Blandingszoner

I. Indsendelse af oplysninger