Sådan fremstilles drikkevand

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner.

Hent faktaark om det danske drikkevand

Normal behandling af grundvand

Iltning/luftning: Grundvandet iltes/luftes for at tilføre ilt til vandet og for at fjerne opløste luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4).

Filtrering: Vandet filtreres gennem granulært filtermateriale, oftest sand, for at fjerne jern (Fe), mangan (Mn) og nogle gange ammonium (NH4+).

Videregående behandling af grundvand

Hvis det ikke er tilstrækkeligt med en normal behandling, kan kommunen give vandforsyningen tilladelse til videregående vandbehandling. Det kan for eksempel være anvendelse af kulfiltre, tilsætning af kemikalier eller desinfektion af vandet med UV-lys.

Blødgøring af vand

Blødgøring af vand på vandværket hører ind under videregående vandbehandling og kræver tilladelse fra kommunen. Ved blødgøring fjerner man calcium (kalk) og magnesium fra vandet.

Naturstyrelsen har i 2011 i samarbejde med DANVA udarbejdet en rapport om central blødgøring af drikkevand. Rapporten konkluderer, at blødgjort vand forøger levetiden for husholdningsapparater og installationer, reducerer energiforbrug for husholdningsapparater, reducerer forbruget af vaskepulver og sparer tid til afkalkning af husholdningsapparater.

Der er også risici forbundet med at blødgøre drikkevand centralt. Blødgjort drikkevand kan øge forekomsten af hjerte- karsygdomme og påvirke cariesforekomsten i tænderne. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at alle borgere i Danmark opretholder en høj tandhygiejne, bruger fluortandpasta efter tandlægens anbefaling og går til regelmæssige tandlægekontroller. Disse anbefalinger gælder uanset det lokale drikkevands indhold af fluorid og calcium. Kommunen kan inddrage Sundhedsstyrelsen, inden der gives tilladelse til at blødgøre vand på vandværket.

Udpegning af drikkevandsressourcer

Drikkevandsressourcer udpeges af Miljøministeren i bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i overensstemmelse med miljøvurderingsloven udarbejdet en miljørapport og en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen beskriver:

  1. Hvordan miljøhensyn er integreret i bekendtgørelsen.
  2. Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning.
  3. Hvorfor bekendtgørelsen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer.
  4. Hvordan Naturstyrelsen vil gennemføre overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Naturstyrelsens afgørelser om miljøvurderinger kan påklages efter reglerne i vandforsyningsloven til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af den sammenfattende redegørelse. 

Læs Miljørapporten

Læs den sammenfattende redegørelse

Mere om videregående vandbehandling

Reglerne for videregående vandbehandling er beskrevet i  bekendtgørelse nr. 470 af 26/04/2019

Resultat af kortlægningen af kommuners tilladelser til videregående vandbehandling 2012-2019

Videregående vandbehandling - kortlægning af kommuners tilladelse. Rapport udgivet af Naturstyrelsen 2012

Erfaringsopsamling inden for tilladelser til videregående vandbehandling, Orientering fra MST nr. 2, 2007

Central blødgøring af drikkevand, rapport udgivet af Naturstyrelsen 2011

Blødt vand i en cirkulær økonomi, rapport udgivet af Miljøstyrelsen 2018