Kontrol af drikkevand

Kontrol af drikkevand

Drikkevand i Danmark skal på ethvert tidspunkt overholde de kvalitetskriterier, der er fastsat i den danske lovgivning.

Hvem kontrollerer drikkevandet?

Alle vandforsyninger er omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet.

Ansvaret for at kontrollere drikkevandets kvalitet ligger hos vandforsyningerne. Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Kommunerne kan stille yderligere krav, hvis de anser det for nødvendigt.

Vandforsyningens ansvar er at drive vandforsyningen effektivt og sikre, at drikkevandet overholder de fastsatte kvalitetskriterier.

Hvis en kontrol viser, at drikkevandet fra en vandforsyning er sundhedsfarligt, er det kommunens overordnede ansvar at tage hånd om problemet. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. påbyde vandforsyningen at udstede en anbefaling til alle forbrugerne om at koge vandet før brug. Når vandforsyningen kræver vand af drikkevandskvalitet, kan kommunalbestyrelsen, hvis der er tvivl om den sundhedsmæssige kvalitet af vandet, indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Vandforsyningen skal gennemføre en sporing af, hvad der er kilde til forureningen, og udbedre vandforsyningsanlægget, så vandet igen overholder kvalitetskriterierne. 

Se også styrelsens vejledning om "Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, marts 2013".

Hvor ofte bliver drikkevandet kontrolleret?

Frekvensen for måling af drikkevandets kvalitet afhænger af, hvor meget vand vandforsyningen producerer. Jo større vandforsyning, jo oftere skal vandet kontrolleres.

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvordan foregår kontrollen?

Drikkevandets kvalitet måles både i de boringer, der leverer grundvand til vandværket, ved afgang fra vandværket til forbrugerne og i vandværkernes ledningsnet.

Hvad kontrolleres der for?

Drikkevand fremstillet af grundvand indeholder en række naturlige stoffer, som er med til at give vandet smag og karakter. Imidlertid kan grundvandet også indeholde stoffer, som er uønskede i drikkevand. Det kan både være naturligt forekommende stoffer i jorden, men også stoffer fra menneskeskabt forurening. Drikkevandet bliver kontrolleret for begge dele.

Læs mere om, hvilke stoffer drikkevandet kontrolleres for

Hvert tredje år skal oplysninger om drikkevandskvaliteten for store vandforsyninger, der producerer mere end 350.000 kubikmeter vand pr. år, afrapporteres til EU.

Se data for perioden 2014-2016

Se data for perioden 2011-2013

Kontrol med små, ikke-almene vandforsyninger

For ikke-almene vandforsyninger, dvs. vandforsyninger, der forsyner under 10 husstande, gælder det, at kommunen bestemmer, hvordan og hvor ofte kontrollen med vandkvaliteten skal ske. Styrelsen anbefaler, at kontrollen som minimum udføres hvert femte år.

Læs mere om kontrollen med ikke-almene vandforsyninger

Vejledninger til brug for kommuner