LIFE

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.

EU-life logo

LIFE arbejdsprogrammet for 2018-2020 er nu offentliggjort. Den vigtigste ændring er indførelsen af en to-trins ansøgningsprocedure.

Læs mere på http://ec.europa.eu/environment/life/ hvorfra man kan downloade både den danske og engelske version af arbejdsprogrammet.

Programmet er en videreførelse af LIFE+ programmet, der var aktivt 2007-13. Der er vedtaget en ny forordning for perioden 2014-20. Nyt er først og fremmest en delprogram for klima, som omfatter forebyggelse af klimaændring og klimatilpasning.

De tidligere regler omkring nationale allokeringer for miljødelprogrammet er ophørt.

Ansøgning 2020

Næste LIFE ansøgningsrunde åbner den 2. april 2020.

Miljøstyrelsen holder informationsmøde i starten af april  - mere information følger snarest her på siden.

LIFE 2014-2020: EU tilskud til initiativer på miljø- og klimaområdet

Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

Læs om ansøgning og afleveringsfrister på denne side

MILJØ OG KLIMA

LIFE består af to delprogrammer, målrettet hhv. miljø- og klimaindsatsen. Delprogrammerne er opdelt i prioriterede områder (se nedenfor).  

Projekterne kan være såkaldte traditionelle projekter (se nedenfor) samt en række nye instrumenter under overskrifterne forberedende projekter, integrerede projekter, teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprojekter. 

Det nuværende arbejdsprogram dækker perioden 2018-2020. Programmet skal sikre opfyldelse af målene og målsætningerne for LIFE-programmet med hensyn til gennemførelse af nedenstående tematiske prioriteter:

Prioriterede områder i Miljøindsatsen:

 • Miljø og Ressourceeffektivitet
 • Natur og Biodiversitet
 • Miljøforvaltning og information

Prioriterede områder i Klimaindsatsen:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning til klimaændringer
 • Klimaforvaltning og information

Programmet er en videreførelse af LIFE+ programmet, der var aktivt 2007-2013. Sammen med forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, er LIFE-programmet EU’s vigtigste økonomiske instrument til udvikling og demonstration af grøn teknologi og miljøløsninger. 

BUDGET OG MEDFINANSIERING

Finansieringsrammen for gennemførelsen af LIFE-programmet i perioden 2014-2020 er 3,4 mia. euro, hvoraf 2,59 mia. euro går til miljø-delprogrammet og 864 mio. euro til klima-delprogrammet.

Mindst 60,5 % af de budgetmidler, der er tildelt projekter under miljø-delprogrammet, skal afsættes til projekter der støtter bevaring af natur og biodiversitet.

Der kan opnås EU-støtte på op til 55 % af omkostningerne fx via arbejdstimer, medfinansiering af udstyr og anlæg etc., for natur- og biodiversitetsprojekter dog 60 %. En EU-støtte på op til 75 % er gældende for projekter, der finansieres under det prioriterede område natur og biodiversitet med fokus på prioriterede naturtyper eller arter.

De tidligere regler omkring nationale allokeringer ophører. Tildelingen foregår i fri konkurrence mellem projekter, uanset nationalitet.

HVILKE AKTIVITETER STØTTER LIFE?

Ansøgere kan opnå støtte til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger samt i natur- og biodiversitetsprogrammet til direktivimplementering. Løsningerne skal være konkrete og synlige og bygge på et kvalificeret teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal spille en central rolle i projekterne, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE projekter efterfølgende kan danne grundlag for implementering i stor skala.

Tilskudsberettigede ’Traditionelle’ projekter:

 • Pilotprojekter
 • Demonstrationsprojekter
 • Projekter der gennemfører "Best Practice"
 • Informations-, bevidstgørelses-  og formidlingsprojekter

Øvrige tilskudsberettigede projekter:

 • Kapacitetsopbygningsprojekter for medlemslande
 • Integrerede projekter til implementering af bestemte typer af lovpligtige strategier inden for områderne vand, affald, luft, natur, begrænsning af klimaændringer og
 • Projekter om teknisk bistand til udarbejdelse af integrerede projektansøgninger og forberedende projekter i specifikke forhåndsgodkendte emneområder hvilket direkte fordrer politisk udvikling
 • Driftstilskud til NGO’er og almennyttige organisationer

LIFE projekter skal have en europæisk dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt.

Programmet støtter ikke forskning, driftsaktiviteter eller virksomhedsaktiviteter, der alene har til formål at give den ansøgende virksomhed en konkurrencefordel.

DELTAGERE:

Alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark kan søge alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande.

LIFE har intet krav om antal projektpartnere eller om tværnationalitet. Multinationale projekter, der bringer merværdi ved deres samarbejde, tilskyndes og vil opnå ekstra point i evalueringen.

TILDELINGSKRITERIER OG VÆGTNING

Der henvises til arbejdsprogrammet p. 39 ff.

ANSØGNING

En LIFE ansøgning skal indsende under et af de prioriterede områder i enten miljø-delprogrammet eller klima-delprogrammet.

’Traditionelle’ projekter under begge programmer skal indsendes digitalt via "e-Proposal". Alle andre typer projekter (Forberedende, integrerede (IP), teknisk bistand og kapacitetsopbygning) skal anvende en ansøgningsblanket tilknyttet hver enkelt ansøgningspakke.

INFORMATION OG KONTAKT

LIFE Natur, Biodiversitet og Klima,
LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet og
LIFE Miljøforvaltning og information:

Miljøstyrelsen
Jette Raal Stockholm
Telefon +45 29 32 78 23
E-mail:

Miljøstyrelsen
Ida Søkilde Jelnes
Telefon: +45 24 44 20 62
E-mail:

LIFE Forebyggelse af klimaændringer:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Morten Skovgaard Olsen
Telefon: + 45 25 65 02 47
E-mail:

Yderligere oplysninger om LIFE findes på hjemmesiden for EU's LIFE Program, hvor der bl.a. kan findes følgende materiale, som er relevant for potentielle ansøgere:

Desuden er der hjælp til at skrive den gode ansøgning her:

Særlig for IP-projektansøgere:

EU's IP-koordineringsteam tilbyder interesserede ansøgere hjælp ved udarbejdelsen af ansøgningen, herunder hjælp til afklaring af spørgsmål og sparring om Concept Note og selve IP-projektet. IP-koordineringsteamet organiserer møder, video-/telefonkonferencer og besvarer e-mails, også i sommermånederne inden fristen for indsendelse, der i år er 5. september 2019. 

Kontaktoplysninger for EU's IP-koordineringsteam: 

Direkte kontakt:
IP Clima:Sarunas Zableckis, , +32 229 928 41 

IP Nature: Maja Mikosinska, , +32 229 803 66
IP Environment: César Seoánez, , +32 229 697 22

LIFE informationsmøde 2019

Miljøstyrelsen afholdt den 11. april 2019 informationsmøde om den nye ansøgningsrunde.

Informationsmaterialer fra mødet kan hentes herunder:

Agenda

LIFE præsentation og kontaktoplysninger på NCP, DK

LIFE NEEMO præsentation

EU Regionskontorer

Clima Bombina præsentation

Coast to Coast (IP) præsentation

Grundlæggende visning af LIFE årshjulet

 

 

EU-LIFE-projekter

Se EU-LIFE-projekter på  Naturstyrelsens hjemmeside

logo-life-natura2000