Rødlisten

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang.

En sammenligning af rødlisterne fra 2010 og 2019 viser, at mange vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra Danmark. 41,6 procent af alle rødlistevurderede arter er registreret som forsvundne, kritisk truede, truede, sårbare, næsten truede, eller at de ikke har tilstrækkelig data til en vurdering. Dette overordnede billede er uændret siden 2010. Sammenligningen viser også, at arterne generelt er blevet mere truede, og at flere arter er i tilbagegang end i fremgang.

Arterne på den Danske Rødliste bliver vurderet på baggrund af retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN. At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- dyre- og svampearternes risiko for at uddø.

Ved opdateringen af rødlisten i 2019 er der blevet vurderet 13.277 arter af svampe, dyr og planter. Det svarer til 37 procent af alle kendte arter i Danmarks natur opgjort efter allearter.dk i 2019. 

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden. I Danmark udarbejder DCE, Aarhus Universitet den Danske Rødliste for Miljøstyrelsen.

rødlistens hjemmeside kan man læse mere om ændringerne fra sidste rødliste, om de trusler der påvirker arterne og fremsøge specifikke arter.  

De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark

DCE har udarbejdet en rapport som omhandler levesteder for de arter, som bør have højst prioritering i forvaltningen af den danske natur, hvis tilbagegangen i biodiversiteten skal bremses.