Rødlisten

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang.

Arterne på den Danske Rødliste er blevet vurderet på baggrund af retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- dyre- og svampearternes risiko for at uddø.

Ved opdateringen af rødlisten i 2019 er der blevet behandlet 13.277 arter af svampe, dyr og planter. Det svarer til 37 % af alle kendte arter i Danmarks natur (efter allearter.dk i 2019) og repræsenterer langt hovedparten af de arter

vi har tilstrækkelig viden om til overhovedet at kunne rødlistevurdere.

Sammenligningen af rødlisterne fra 2010 og 2019 viser overordnet, at en stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra landet, da 41,6 procent af alle rødlistevurderede arter er på rødlisten som forsvundne, truede, næsten truede eller hvor data er utilstrækkelig til en vurdering. Dette overordnede billede er uændret siden 2010. 

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden. I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den Danske Rødliste.

rødlistens hjemmeside kan man læse mere om ændringerne fra sidste rødliste, om de trusler der påvirker arterne og fremsøge specifikke arter.