Biodiversitet - livets byggesten

Biodiversiteten er under pres i hele verden. Hovedparten af de døende arter er truet som følge af menneskelige aktiviteter.

Over hele kloden uddør dyre- og plantearter i et foruroligende tempo. Dermed mister vi vigtige økosystemer, ødelægger fødekæderne og risikerer at fjerne lige den plante, som indeholder fremtidens vigtigste medicin. Regeringen arbejder for, at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed på hele kloden. Den indsats begynder lige her i Danmark.

Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Vi ved ikke hvor mange, men vi ved, at arterne udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt. Og vi ved, at op mod en fjerdedel af EU’s pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle er truede. I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850, så der er også her i landet masser af udfordringer.

Hvad er biodiversitet?

Ifølge biodiversitetskonventionen skal klodens liv beskyttes på tre niveauer: Den genetiske variation, arterne og økosystemerne.

Hvad truer biodiversiteten?

Biodiversiteten i Danmark er under pres. Truslerne er f.eks. næringsstofbelastning, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur.

Hvordan måler vi biodiversiteten?

Ved hjælp af indikatorer giver denne side et overblik over, hvordan det går med opfyldelsen af biodiversitets-målet i Danmark.

Hvordan bevarer vi biodiversiteten?

Det er et mangfoldigt sæt af virkemidler, der bidrager til at beskytte vores vilde dyr og planter og deres levesteder.

Hvor er biodiversiteten?

Vi må vide, hvor biodiversiteten findes for at kunne bevare og pleje den. Derfor har Naturstyrelsen fået lavet et biodiversitetskort.