Hvordan måles biodiversitet?

Biodiversiteten i Danmark er under pres. Truslerne er eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets frie bevægelighed, intensiv landbrugs- og skovdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur. Man kan selvsagt ikke måle effekten af alle disse forhold for alle ca. 35.000 arter i Danmark. Derfor bruges indikatorer til at give et billede af naturens tilstand og udvikling.

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA)

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

Formålet med NOVANA er at tilvejebringe data, der kan bruges til at opgøre påvirkning, tilstand og udvikling af natur og miljø i Danmark. NOVANA overvåger hav og fjorde, søer og vandløb, naturen på land, grundvandet og luften. Der samles både data, som kan sige noget om den aktuelle miljøtilstand, og data, som kan sige noget om udledningen af næringsstoffer og udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer.

Miljøtilstand.nu

Miljøtilstand.nu er en digital rapportering om miljøets tilstand, som erstatter de tidligere miljøtilstandsrapporter, som blev udarbejdet hvert 4. år. Hjemmesiden er opdelt i en række emner inden for miljø og natur. Under hvert emne er der fremhævet vigtige nøgleområder, som er beskrevet mere i dybden.

Portalen giver læseren mange muligheder for at fordybe sig yderligere gennem links til flere rapporter og mere detaljerede oplysninger.

I Miljøtilstand.nu bliver du præsenteret for den nyeste viden om tilstanden på de forskellige områder. Miljøstyrelsen opdaterer løbende grafer/illustrationer og tilstandsvurderinger, når der foreligger nye tal. Det er meget forskelligt fra område til område, hvor ofte der udføres nye målinger og hvornår analyserne er tilgængelige (fra flere gange om året til hvert 5 år).

Målinger af biodiversiteten i EU

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har til opgave at levere sikre og uafhængige miljøoplysninger. Miljøagenturets formål er at støtte den bæredygtige udvikling ved at bidrage til, at der opnås en betydelig og målelig forbedring i Europas miljøtilstand. For at forbedre miljøets tilstand sørger Miljøagenturet for at give rettidig, målrettet, relevant og pålidelig information til de europæiske og nationale politiske beslutningstagere og til offentligheden.

Du kan læse de nyeste rapporter som Det Europæiske Miljøagentur har udarbejdet på deres hjemmeside.