Hvad er biodiversitet?

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.” Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Biodiversitet handler om livet her på jorden

Biodiversitet er overordnet set et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i alle jordens naturtyper og levesteder. For eksempel kan på et levested som i en gammel egeskov, leve mange forskellige slags arter side om side. Her findes både insekter, pattedyr, fugle, planter, svampe og bakterier der udfylder hver deres rolle i økosystemet. Et økosystem kan også være en eng, en hede, en sø eller en sump. På alle disse levesteder findes en mangfoldighed af meget forskellige organismer, som tilsammen udgør økosystemets biodiversitet.

Økosystemer, arter og gener

Mere detaljeret består biodiversiteten af mangfoldigheden af verdens økosystemer/levesteder, økosystemernes enkelte arter og arternes genetiske sammensætning. Disse tre elementer bidrager til at give os fødevarer og medicin, samt ren luft og vand. Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet. Biodiversiteten kan også levere økosystemtjenester, der er grundlaget for vores økonomi, fx bestøvning af vores afgrøder. Forringelse og tab af biodiversiteten udgør en fare for disse tjenester, og mister vi arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen.

Ikke mindst, er det biodiversiteten, mangfoldigheden af liv, der giver naturen sine former, farver, forskellighed og tilpasninger, som sikrer økosystemernes funktion og samtidig gør naturen overraskende, smuk og utroligt lærerig.

Økosystemer

Økosystemer omfatter samspillet mellem de levende organismer og deres fysiske omgivelser. Økosystemer kan afgrænses på mange niveauer. Jorden kan betragtes som ét stort økosystem. En naturtype som skov kan også ses som et økosystem, der kan rumme andre eller dele af andre økosystemer.

Inden for et økosystem er alle levende organismer på forskellige måder påvirkede og afhængige af andre organismer og af omgivelsernes klima og jordbund.

Økosystemtjenester stammer fra naturen

Økosystemtjenester er betegnelsen for de tjenester og goder, som mennesket får fra naturen. Et velfungerende økosystem kan rense vand og luft, vedligeholde jorden, regulere klimaet, genanvende næringsstoffer og bidrage med fødevarer. Derudover sørger økosystemtjenester for råmaterialer og ressourcer, der bruges til medicin og andre produkter.

Trusler mod biodiversiteten

Biodiversiteten, som er afgørende for økosystemers overlevelse, er under pres, og en stor del er allerede forsvundet. Arealanvendelsen ændrer sig, bl.a. på grund af intensivering af landbruget og urbanisering, anlægsprojekter i naturen, overudnyttelse, forurening, klimaændringer og introducerede arter, som konkurrerer med den oprindelige flora og fauna, hvilket alt sammen skader de naturlige økosystemer. De forskellige årsager til biodiversitetens tilbagegang forstærker ofte hinanden. 

Naturen mangler plads

Manglen på plads og ødelæggelsen af levesteder er den allervigtigste årsag til tilbagegangen i biodiversiteten. Mange arters levesteder er forsvundet, bliver mindre eller forstyrres på grund af ændret arealanvendelse, såsom opdyrkning og bebyggelse. Når de tilbageværende levesteder bliver mindre og fragmenterede, bliver de samtidig meget sårbare over for de andre trusler. Når de først er ødelagt, er det ofte dyrt og nogle gange umuligt at genoprette dem.

Arter

Arter kan forenklet sagt betegnes som en gruppe af individer, der kan forplante sig og give et formeringsdygtigt afkom. Videnskaben har navngivet og klassificeret omkring 1,6 millioner forskellige arter på Jorden, men det reelle antal arter formodes at være mange gange større.

Arterne tilpasser og ændrer sig i et konstant samspil med de økosystemer, som de er en del af. Nogle arter findes over store dele af kloden, mens andre er så specialiserede, at de kun kan leve i begrænsede områder, hvor der råder helt særlige betingelser.

Spredning og udbredelse

Den enkelte arts udbredelse afhænger desuden af dens evne til at sprede sig samt dens muligheder for forplantning. Mange arter er i dag blevet spredt ud over deres oprindelige udbredelsesområder, det er blandt andet sket ved menneskets hjælp. Derfor er bevarelse af biodiversitet ikke kun et spørgsmål om at skabe gode betingelser for flest mulige naturtyper og arter. Det er også et spørgsmål om hvilke naturtyper og arter, vi skal bevare.

Arter og deres beskyttelse

Det skønnes, at der lever cirka 35.000 forskellige plante- og dyrearter i Danmark. Arter kan være omfattet af national fredning, international beskyttelse eller forbud mod handel med truede arter, imens der for andre arter er udarbejdet særlige handle- og forvaltningsplaner for artens udvikling i Danmark. 

Nordens natur og biodiversitet i Arktis

Danmark er i kraft af Rigsfællesskabet med Grønland en arktisk nation. I Rigsfællesskabet findes der mange forskellige arter og økosystemer, herunder også de arktiske. Danmark samarbejder med de øvrige arktiske nationer med håndteringen af nye udfordringer som f.eks. klimaforandringerne. 

Den arktiske natur er unik, men også sårbar, da økosystemerne er tilpasset de lave temperaturer. Den globale opvarmning og den smeltende is betyder store isfrie havområder i sommerperioderne. Det har konsekvenser for udbredelse og levevilkår for de arter, der er tilknyttet havisen. Samtidig vil de lange perioder med åbent vand medføre øget skibstrafik i områder, der tidligere ikke har kunnet besejles, ligesom øget råstofudnyttelse, fiskeri og turisme indebærer risiko for forurening og uheld. Det er desuden forandringer med potentielt globale konsekvenser i form af havspejlsstigninger over hele kloden.

Klimaforandringerne kan også have konsekvenser for biodiversiteten på landjorden. Eksempelvis ved en øget færdsel med tilhørende forstyrrelser og slid, fragmentering af habitater, samt stigende brug af arealer i det åbne land til erhvervsmæssige og rekreative formål.

Miljøstøtte til Arktis

Miljøstøtte til Arktis er en tilskudsordning, der skal styrke indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø og natur. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans.

 

Links om Arktis

Supplerende materiale og links

IPBES (Den internationale platform for biodiversitet og økosystemtjenester)

Den internationale platform IPBES består af forskere og myndigheder der vidensdeler om biodiversitet og økosystemtjenester. De udarbejder bl.a. rapporter for status og udvikling af økosystemer på tværs af landegrænser. 

EEA - biodiversity (EU's hjemmeside om biodiversitet og økosystemtjenester)

CBD (Den internationale biodiversitetskonvention)