Hvor er biodiversiteten?

På jordens overflade findes en lang række arter og økosystemer både på land og i vand. Find ud af, hvordan biodiversitet kortlægges og hvordan du kan bidrage til kortlægningen

Kortlægning af biodiversiteten

Der findes en lang række arter og økosystemer på hele jordens overflade, både på land og i vand. Biodiversitet omfatter de dyre-, svampe og plantearter, som vi kan observere i deres levesteder i naturen, haven, byen osv. Derudover er der også alle de andre (mikro)organismer, som ikke kan ses med det blotte øje, men findes i naturen omkring os.

Alle kan bidrage til kortlægning af dyr, planter og svampe i Danmark ved at registrere fund i den nationale vidensbase Arter. Formålet med Arter er at samle data om arter fra både private og offentlige kilder og gøre dataene tilgængelige for alle, både forskere, naturforvaltere og alle naturinteresserede. 

Registrer eller fremsøg fund

I Arter kan du fremsøge fund eller selv registrere fund af Danmarks cirka 40.000 arter af dyr, planter og svampe. Ved at oprette en profil på hjemmesiden kan du både registrere fund af forskellige arter, samt bidrage til at få artsbestemt og valideret fundene.

Bidrag med artsfund fra din lokale natur

På den måde kan du være med til at hjælpe forskere og naturforvaltere, samtidig med at du kan registrere hvilke vilde dyre, plante og svampearter der gæster din have, altan, vejgrøft eller den lokale park eller skov.

Colourbox

Biodiversitetskortet 

For at få kendskab til, hvor arterne og levesteder findes har Miljøstyrelsen fået udarbejdet biodiversitetskortet, som bl.a. viser, hvor der er observeret truede arter de såkaldte rødlistede arter på landjorden, samt hvor der er en høj sandsynlighed for, at de kan leve. Det opdateres løbende med nye registreringer, den seneste opdatering er fra 2018. Derfor vil der være truede dyr og planter, der findes i naturen, som endnu ikke er vist på kortet.

Det består af en række lag med forskellige informationer om biodiversiteten i Danmark. Nedenfor ser du et af lagene.

Kortet viser artsscorer fra blå områder med værdien 1(lav score) til røde områder med værdien 9(høj score).

Artsscoren er beregnet udfra de rødlistede arter som er registreret i området. Der er tale om en vægtet sum, idet sikre forekomster tæller mere end usikre forekomster, og meget truede arter tæller mere end mindre truede arter. Således tæller en art et point mere for hvert trin op af rødlistens truethedsskala (1 point for næsten truet, 2 point for sårbar, 3 point for moderat truet osv.).

Du skal zoome ind for at kunne se alle områderne.

FAQ

Hvad viser kortet?

Helt præcist viser kortet 1) stedfæstede artsobservationer (på arter der ikke flytter sig, f.eks. svampe og planter), 2) arternes afgrænsede levesteder (velafgrænsede områder, hvor der f.eks. er observeret sommerfugle) og 3) afgrænsede leveområder (større udbredelsesområder, hvor der er observeret dyr der flytter sig over større områder, som f.eks. fugle).

Du kan tænde og slukke for de forskellige lag for at se forskellige informationer om biodiversiteten i Danmark. F.eks. viser et kortlag de områder i Danmark, hvor den nationale og regionale indsats for bevarelse af biodiversiteten vurderes vigtig - som kvadrater på 10 x 10 km på kortet.

Bemærk, at det kun for nogle kortlag giver mening at have flere tændt på samme tid. For andre skal du slukke det ene, før du tænder et andet.

Læs om alle mulighederne i biodiversitetskortet:  Vejledning til brug af biodiversitetskortet

Hvilke data ligger bag?

Biodiversitetskortet er bygget op omkring forskellige typer data:

  • data om udbredelsen og forekomsten af arter i 10 x10 km felter, herunder 1817 dyre-, plante- og svampearters udbredelse i Danmark heraf 537 forskellige rødlistede arter,
  • data, der beskriver en andel af rødlistede arters naturligt afgrænsede levesteder og leveområder,
  • og data om natur- og landskabelige indikatorer, angivet som "proxydata", der sandsynliggør forekomsten af rødlistede arter på en given lokalitet.

På kortet ses data for kendte forekomster af rødlistede arter, angivet ved en ”arts-score”, der tilsammen med natur- og landskabs tilstandsindikatorer, angivet med "proxy-score", resulterer i en samlet ”bioscore” (skala fra 0-20). En høj bioscore betyder, at området har en høj biodiversitet.

Hvem er biodiversitetskortet tiltænkt?

Kortet er lavet som et værktøj, der kan bruges i forbindelse med naturbeskyttelse og naturforvaltning og i planlægningen og prioriteringen af bevarelse af biodiversiteten i Danmark.

Kortet kan også bruges af privatpersoner som et opslagsværk, hvor du kan se nogle af de rødlistede arter, der lever i nærheden af hvor du bor. Kortet viser dog ikke alle de arter der findes i lokalområderne, da der vil være arter som endnu ikke er registreret og derfor ikke fremgår på kortet.  

Læs mere i rapporten: Rapport fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima - KU og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet