Luftforurening fra virksomheder

På denne side kan du læse om de regler, der begrænser luftforureningen fra virksomheder.

osende skorstene

Luftforurening fra virksomheder reguleres af miljøgodkendelser og påbud eller via direkte bindende bestemmelser i fx bekendtgørelser og forordninger.

I miljøgodkendelser og påbud stilles bl.a. vilkår om grænseværdier for udledninger af luftforurenende stoffer fra virksomhedens skorstene og afkast. Der skelnes mellem emissionsgrænseværdier og immissionsgrænseværdier.

Emissionsgrænseværdier er grænseværdier for koncentrationen af luftforurenede stoffer, der højst må udledes fra virksomhedens skorstene og afkast.

Emissionsgrænseværdier findes bl.a. i branchebekendtgørelser, standardvilkårsbekendtgørelsen og Luftvejledningen eller fastsættes på baggrund af BAT-konklusioner i BAT referencedokumenter.

Immissionsgrænseværdier (B-værdier og lugtgrænser) er grænseværdier for virksomhedens samlede maksimale tilladelige bidrag til koncentrationen af hhv. luftforurenende stoffer og lugt i luften uden for virksomhedens skel.

B-værdier kan findes i B-værdivejledningen og lugtgrænser i lugtvejledningen.

Udledninger af luftforurenende stoffer og lugtgener fra diffuse kilder reguleres ikke af grænseværdier, men af krav til indretning og drift. Diffuse kilder er fx åbne porte, bassiner, kompostmiler mv.

Oversigt over bekendtgørelser

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Læs mere om BAT-konklusioner

Læs mere om miljøgodkendelser af forurenende virksomheder

Vejledninger om luft og lugt

Miljøstyrelsens Luftvejledning, B-værdivejledning, Svejserøgsvejledning og  Lugtvejledning vejleder om begrænsning af luft- og lugtforurening fra virksomheder.

Affaldsforbrændingsanlæg

Alle anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald, er omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens driftskrav og krav til udledningen af en række luftforurenende stoffer.

Miljøstyrelsen stiller miljøoplysninger til rådighed for offentligheden nogle af disse anlæg.

Store fyringsanlæg

Kraft- og varmeproducerende anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover er omfattet bekendtgørelsen om store fyringsanlæg og BAT-konklusioner, som bl.a. stiller krav til den maksimale udledning af luftforurenende stoffer, herunder støv, SO2 og NOx.

Bekendtgørelsen stiller også krav om, at miljømyndigheder og virksomheder årligt skal indberette oplysninger om store fyringsanlæg digital via DMA og Virk.dk.

Mellemstore fyringsanlæg - vejledende udtalelser

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, der regulerer fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på større end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW.

Miljøstyrelsens vejledende udtalelser er tænkt som hjælp til at forstå udvalgte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Anlæg og aktiviteter omfattet af VOC-bekendtgørelsen

Visse anlæg og aktiviteter, der bruger organiske opløsningsmidler, er omfattet af VOC-bekendtgørelsens regler om udledningen af flygtige organiske forbindelser.

Estimering af depositioner

Depositioner fra punktkilder og fladekilder på virksomheder kan estimeres efter metoder beskrevet i notater fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

FORCE Technology varetager rollen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, Ref-Lab Luft.

På referencelaboratoriets hjemmeside kan du bl.a. finde Miljøstyrelsen metodeliste for metoder til måling af emissioner til luften og en liste over rapporter og notater udgivet af Ref-Lab Luft. Her findes også Svartjenesten, hvor myndigheder, virksomheder, laboratorier og rådgivere m.fl. kan få svar på spørgsmål inden for referencelaboratoriets område.

Se mere om referencelaboratoriet