Luftforurening fra virksomheder

På denne side kan du læse om de regler, der begrænser luftforureningen fra virksomheder.

Luftforurening fra virksomheder reguleres af miljøgodkendelser og påbud eller via direkte bindende bestemmelser i fx bekendtgørelser og forordninger.

I miljøgodkendelser og påbud stilles bl.a. vilkår om grænseværdier for udledninger af luftforurenende stoffer fra virksomhedens skorstene og afkast. Der skelnes mellem emissionsgrænseværdier og immissionsgrænseværdier.

Emissionsgrænseværdier er grænseværdier for koncentrationen af luftforurenede stoffer, der højst må udledes fra virksomhedens skorstene og afkast.

Emissionsgrænseværdier findes bl.a. i branchebekendtgørelser, standardvilkårsbekendtgørelsen og Luftvejledningen eller fastsættes på baggrund af BAT-konklusioner i BAT referencedokumenter.

Immissionsgrænseværdier (B-værdier og lugtgrænser) er grænseværdier for virksomhedens samlede maksimale tilladelige bidrag til koncentrationen af hhv. luftforurenende stoffer og lugt i luften uden for virksomhedens skel.

B-værdier kan findes i B-værdivejledningen og lugtgrænser i lugtvejledningen.

Udledninger af luftforurenende stoffer og lugtgener fra diffuse kilder reguleres ikke af grænseværdier, men af krav til indretning og drift. Diffuse kilder er fx åbne porte, bassiner, kompostmiler mv.

Oversigt over bekendtgørelser

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Læs mere om BAT-konklusioner

Læs mere om miljøgodkendelser af forurenende virksomheder