Krav til forhandlere af gasningsmidler

Bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige og som er gasningsmidler til bekæmpelse af enten muldvarpe, mosegrise eller skadegørende insekter i kornlagre og lignende, må kun sælges fra virksomheder, der har mindst én medarbejder ansat med en relevant gasnings-uddannelse og en G1- eller G2-autorisation. Endvidere skal virksomheden være i besiddelse af en tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler. Denne erhverves via MAB.

undefined

Midler, der bruges til gasning af skadedyr, udvikler fosforbrinte, og midlerne hører til fareklassen ”meget giftig”. Det betyder, at brugerne skal have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Forhandlere af disse midler, skal have mindst én medarbejder ansat, der har en relevant gasningsuddannelse. Medarbejderen skal have enten en G1- eller G2-autorisation via Miljøstyrelsens Autorisationssytem til brug af Bekæmpelsesmidler, MAB. Kravet gælder for den afdeling /virksomhedens P-nummer, hvorfra der sker salg af disse gasningsmidler.

Først skal én af to følgende uddannelser gennemføres:

  • enten uddannelse i gasning af mosegrise og muldvarpe (en uddannelse af minimum 5 timers varighed), som udbydes af Aarhus Universitet. Se linket nederst på siden her.
  • eller ved uddannelse til gasning af skadedyr i kornlagre og lignende (uddannelsen varer 4-5 dage og skal tages i enten Sverige  eller Tyskland. Læsmere om det via linket nedenfor på siden her. 

Når du har en af disse uddannelser, skal du registrere dig i autorisationssystemet MAB, hvor du får et autorisationsnummer.

Autorisationen er personlig og gælder for fem år (regnet fra datoen af din gasningsuddannelse). Derefter skal den fornyes. 

For at forny en G1-autorisation skal man bestå en digital prøve i MAB. Hvis man ikke generhverver sin G1-autorisation inden for 6 måneder efter udløbet af autorisationen, skal man i stedet igen gennemføre og bestå et grundkursus i anvendelse af gasningsmidler til bekæmpelse af skadedyr (mosegrise og muldvarpe) på Aarhus Universitet, før man kan generhverve en G1-autorisation.

Den digitale prøve i MAB består af 10 spørgsmål. Tre af disse skal altid besvares korrekt for at prøven kan bestås. Af de 7 øvrige spørgsmål skal 5 besvares korrekt.

Til de enkelte spørgsmål vil der være flere svarmuligheder. Man har 15 minutter til at gennemføre prøven. Prøven stopper automatisk, når tiden udløber. Består man ikke prøven, kan man med det samme forsøge at tage prøven igen, eller man kan vente til et senere tidspunkt.

Der er 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis prøven ikke bestås efter 3 forsøg, skal man gennemføre og bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Hvis man har en G1-autorisation, der er ved at udløbe, vil man via Digital Post modtage en besked om, hvordan man generhverver den. Har man en G2-autorisation, kan den generhverves ved at gennemføre kurset i Sverige eller Tyskland igen hvert 5. år.

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB  og få din autorisation.

Salg af meget giftige bekæmpelsesmidler må kun ske til personer, der er autoriseret til køb og brug af de pågældende bekæmpelsesmidler. Kunden skal have enten en G1- eller G2-autorisation. Kunder skal i forbindelse med købet oplyse deres autorisationsnummer. Forhandleren skal kontrollere, om autorisationen er gyldig. Det sker enten via en webservice, som virksomheden kan gøre brug af, hvor autorisationen tjekkes automatisk, eller ved manuelt ved hvert salg at kontrollere kundens autorisationsnummer her på siden .

Miljøstyrelsen har fremsendt et brev til alle forhandlere af gasningsmidlerne om den omtalte webservice, der skal lette forhandlernes kontrol med kundens autorisation. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information om dette på Obfuscated Email.

For at en virksomhed må sælge meget giftige bekæmpelsesmidler til gasning af muldvarpe og mosegrise, skal virksomheden være i besiddelse af en tilladelse til salg af sådanne midler. Den erhverves via en selvbetjeningsløsing i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB). Du kan læse mere om det ved at klikke: her