Kursus til anvendelse af gasningsmidler

For at anvende gasningsmidler, skal du have en relevant uddannelse og være autoriseret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler. Du skal enten have en G1-autorisation for at kunne bekæmpe muldvarpe og mosegrise eller en G2-autorisation, hvis du vil bekæmpe skadedyr i f.eks. kornlagre.

Uddannelse til gasning af muldvarpe og mosegrise

For at kunne bekæmpe muldvarpe og mosegrise ved brug af gasningsmidler skal du bestå et kursus og herefter købe en autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Kurset udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.

Når du har været på kursus og bestået prøven, vil du modtage et anerkendelsesbrev via Digital Post, hvorefter du kan logge på MAB og købe din autorisation. 

Autorisationen gælder i 5 år, fra du har været på kursus, og skal efterfølgende bestå en digital prøve i MAB, hvis du fortsat vil bekæmpe muldvarpe og mosegrise ved brug af gasningsmidler. Du kan læse mere om den digitale opfølgningsprøve nedenfor. 

Opfølgningsprøve til gasning af muldvarpe og mosegrise

Har du bestået et grundkursus i gasning af muldvarpe og mosegrise og har du erhvervet en G1-autorisation i MAB, skal du være opmærksom på at forny autorisationen, inden for 6 måneder efter udløb, ved at tage en digital prøve i MAB, hvis du fortsat vil købe og anvende gasningsmidler. Du kan tage den digitale prøve via MAB (log på som privatperson med MitID Privat), hvor du klikker på fanen "Få en autorisation" og derefter klikker på flisen for G1. 

Når du har bestået den digitale prøve, kan du med det samme erhverve dig en ny autorisation. 

Hvis du ikke kan benytte MitID Privat, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen via pesticider@mst.dk.

Den digitale prøve i MAB er gratis, men det koster et gebyr at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået den digitale prøve i MAB.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består prøven efter 3 forsøg, skal du bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Den digitale prøve i MAB består af 10 spørgsmål. Tre af disse skal altid besvares korrekt for at prøven kan bestås. Af de 7 øvrige spørgsmål skal 5 besvares korrekt.

Til de enkelte spørgsmål vil der være flere svarmuligheder. Man har 15 minutter til at gennemføre prøven. Prøven stopper automatisk, når tiden udløber. Består du ikke prøven, kan du med det samme forsøge at tage prøven igen, eller du kan vente til et senere tidspunkt.

Inden du gennemfører den digitale prøve i MAB, kan du orientere dig i kursusmaterialet: Anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (udarbejdet af Aarhus Universitet).

Hvis du har en G1-autorisation, der er ved at udløbe, vil man via Digital Post modtage en besked om, hvordan man generhverver den. 

Når man ikke at gennemføre den digitale test, inden for 6 måneder efter autorisationens udløb skal man i stedet igen gennemføre og bestå et grundkursus i anvendelse af gasningsmidler til bekæmpelse af skadedyr (mosegrise og muldvarpe) på Aarhus Universitet, før man kan generhverve en G1-autorisation. Man kan også blot nøjes med at tage den skriftlige prøve på kurset.

Uddannelse til gasning af siloer, kornlagre mv.

Kurser i gasning af skadedyr i f.eks. korn- og andre frølagre udbydes ikke i Danmark, men Miljøstyrelsen har godkendt nogle kurser, som udbydes i Sverige og Tyskland.

Er man beskæftiget med denne type gasningsopgaver, skal man udover uddannelsen, være autoriseret i MAB for at opnå en G2-autorisation.

Du opnår en G2-autorisation ved at gennemføre et af de to kurser, som Miljøstyrelsen har godkendt. Herefter ansøger du om autorisation via MAB. Du skal vedlægge dokumentation for gennemførelse af det relevante kursus. Når Miljøstyrelsen har anerkendt din ansøgning, kan du logge på MAB og købe din G2-autorisation.

Kurset i Sverige udbydes normalt en gang om året af Folkhälsomyndigheten og gennemføres på svensk. Kursets gyldighed er 5 år.

Bundeslehranstalt i Tyskland udbyder kurser med baggrund i Technische Regel für Gefahrstoffe 512. Der udbydes både et grundkursus og et opfølgningskursus. Kurserne gennemføres på tysk. Disse kurser har også en gyldighed på 5 år.

BM Seminar i Tyskland udbyder kurser med baggrund i Technische Regel für Gefahrstoffe 512. Der udbydes både et grundkursus og et opfølgningskursus. Kurserne gennemføres på både tysk og engelsk. Disse kurser har også en gyldighed på 5 år.

Journalføring af gennemførte gasninger

Alle der bruger gas til skadedyrsbekæmpelse, skal føre en journal over gennemførte gasninger. Journalen bør udfyldes hurtigst muligt efter gasningen er gennemført og optimalt set på dagen for gasningen.

Hvad skal indgå i journalen?

  1. Hvor (ved muldvarpe- og mosegrisbekæmpelse i marker skal afgrøden angives og marken identificeres, ved indendørs gasning skal bygninger mv. specificeres).
  2. Hvornår gasning er blevet gennemført.
  3. Hvilke bekæmpelsesmidler, der blev anvendt til gasningen.
  4. Hvilken mængde bekæmpelsesmiddel, der har været medbragt, og hvilken mængde der har været anvendt til gasningen.
  5. Hvem (navn og autorisationsnummer) der har udført, og hvis relevant, hvem der har bistået ved gasningen, herunder afspærrings- og vagtopgaver.
  6. Om der er indtruffet omstændigheder, der har givet anledning til at afbryde gasningen eller til andre særlige forholdsregler.

Hvis der under gasningen indtræffer uheld eller andet, der gør, at politi, redningsberedskab eller kommunale miljøforvaltninger må tilkaldes, skal personen, der foretager gasningen, anmelde det til Giftlinjen. Anmeldelsen skal ske senest 24 timer efter, at hændelsen er sket og anmeldelsen skal anføres i journalen.

Krav om opbevaring af journalen

Journalen skal opbevares for de forudgående tre kalenderår. Journalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden, det vil sige Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og til politi, redningsberedskab eller kommunale miljøforvaltninger.