Salg af gasningsmidler

Bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige (gasningsmidler til bekæmpelse af enten muldvarpe, mosegrise eller skadegørende insekter i kornlagre og lignende), må kun sælges fra virksomheder, der har mindst én medarbejder ansat med en relevant gasningsuddannelse og en G1- eller G2-autorisation. Endvidere skal virksomheden være i besiddelse af en tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler og have erhvervet en registrering. Disse erhverves via MAB.

Registrering af salg og lager

Alle forhandlere af meget giftige bekæmpelsesmidler, der opbevarer meget giftige bekæmpelsesmidler på lager, skal nøje bogføre (notere) alle køb og salg, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge registeroplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Bogføring kan ske i et papirregister, der er fortløbende nummereret, eller det kan ske elektronisk. Mere præcist skal hver forhandler:

  • straks efter hvert salg føre register/journal, som skal indeholde oplysning om dato, køberens navn, adresse, midlernes handelsnavn, antal pakninger og volumen på disse pakninger. Kundens autorisationsnummer skal også noteres
  • sørge for, at lagerbeholdning af de meget giftige gasningsmidler til enhver tid klart fremgår af registeret/journalen eller kan udskrives af forhandleren, hvis Miljøstyrelsen ønsker at få disse oplysninger.
  • opbevare registret/journalen i fem år.

Opbevaring

Virksomheder, der forhandler bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, skal opbevare disse i særskilt og aflåst skab eller rum, der tydeligt er mærket med advarselstavle.

Midler, der bruges til gasning af skadedyr, udvikler fosforbrinte, og midlerne hører til fareklassen ”meget giftig”. Det betyder, at brugerne skal have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Forhandlere af disse midler, skal have mindst én medarbejder ansat, der har en relevant gasningsuddannelse. Medarbejderen skal have enten en G1- eller G2-autorisation via Miljøstyrelsens Autorisationssytem til brug af Bekæmpelsesmidler, MAB. Kravet gælder uanset om forhandleren opbevarer midlerne fysisk i virksomheden eller ej. Men kravet er opfyldt hvis der er minimum én medarbejder med en G1- eller G2-autorisation ansat i virksomheden indenfor virksomhedens CVR nr. Dette medfører, at der ikke er krav om G1- eller G2-autorisation på alle fysiske forhandler lokationer.

Hvordan får du en autorisation?

Først skal én af to følgende uddannelser gennemføres:

  • enten uddannelse i gasning af mosegrise og muldvarpe (en uddannelse af minimum 5 timers varighed), som udbydes af Aarhus Universitet. Se linket nederst på siden her.
  • eller ved uddannelse til gasning af skadedyr i kornlagre og lignende (uddannelsen varer 4-5 dage og skal tages i enten Sverige  eller Tyskland. 

Når du har en af disse uddannelser, skal du registrere dig i MAB, hvor du får et autorisationsnummer.

Autorisationen er personlig og gælder for fem år (regnet fra datoen af din gasningsuddannelse). Derefter skal den fornyes. 

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB  og få din autorisation.

Kontrol af kundens autorisation i forbindelse med salg til slutbrugere

Salg af meget giftige bekæmpelsesmidler må kun ske til personer, der er autoriseret til køb og brug af de pågældende bekæmpelsesmidler. Kunden skal have enten en G1- eller G2-autorisation. Kunder skal i forbindelse med købet oplyse deres autorisationsnummer. Forhandleren skal kontrollere, om autorisationen er gyldig. Det sker enten via en webservice, som virksomheden kan gøre brug af, hvor autorisationen tjekkes automatisk, eller manuelt ved hvert salg ved at kontrollere kundens autorisationsnummer her på siden .

Miljøstyrelsen har fremsendt et brev til alle forhandlere af gasningsmidlerne om den omtalte webservice, der skal lette forhandlernes kontrol med kundens autorisation. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information om dette på pesticider@mst.dk.

Myndighedens kontrol af forhandlere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion varetager tilsyn med virksomheder, der sælger bekæmpelsesmidler, herunder gasningsmidlerne.