Salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

Forhandlere af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler skal være i besiddelse af en tilladelse til salg af disse bekæmpelsesmidler. Tilladelsen opnås via ansøgning i MAB.

En tilladelse til salg af giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler gælder for et kalenderår ad gangen. Hvert år senest den 1. januar skal virksomheder, der forhandler giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler have erhvervet en ny tilladelse gældende for det kommende kalenderår. Hvert år den 1. december modtager virksomheder der har en tilladelse påmindelse om at genansøge om tilladelse i MAB for næste kalenderår.

En tilladelse til forhandling af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler, skal erhverves for hvert udsalgssted/distributionsled (hvert P-nummer i virksomheden) uanset om midlerne opbevares fysisk i de enkelte distributionsled, som tilladelsen omfatter. 

Opnåelse af tilladelse via MAB

Tilladelse opnås ved ansøgning om tilladelse til salg af meget giftige bekæmpelsesmidler (GT1) eller giftige bekæmpelsesmidler (GT2) via en digital selvbetjeningsløsning i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Hertil skal man logge ind som virksomhed og benytte MitID Erhverv. 

Hvert år skal tilladelsen fornyes og i den forbindelse betales igen et gebyr på 90 kr. pr. P-nummer (2023 gebyrpris). Tilladelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Log på MAB

Hvis du skal købe en autorisation kan du logge på MAB med MitID Privat. 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige autorisationer.

Definitionen af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

Giftige bekæmpelsesmidler: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som akut toksiske i kategori 3 efter klassificeringsforordningen. Der er hermed tale om bekæmpelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H301, H311, H331. Plantebeskyttelsesmidler baseret på aktivstoffet pirimicarb og diquat (som kan være tilladt markedsført via dispensation) er giftige bekæmpelsesmidler.

Meget giftige bekæmpelsesmidler: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1) efter klassificeringsforordningen. Der er hermed tale om bekæmpelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H-300, H-310, H-330 og H-370. Produkter til gasning af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte, er meget giftige bekæmpelsesmidler.