Bly

Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter pga. af sine unikke egenskaber. Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i mennesker, hvor selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade.

Selvom bly er forbudt i mange produkter, er det satdig muligt at blive udsat for bly i din hverdag. Men hvis du følger nogle simple råd, kan du nedsætte din udsættelse.

Gode råd til at undgå bly

 • Vask altid hænder inden et måltid og efter udendørs leg - der kan nemlig være rester af bly i jorden, specielt i byområder.
 • Det er generelt en god ide at undgå, at mindre børn kommer metalgenstande i munden, som de normalt ikke forventes at komme i kontakt med, såsom mønter, nøgler, kuglepene mv.
 • Gennemskyl vandhanen, inden du drikker vandet, da der kan være bly i vandrørenes fittings.
 • Gammel maling kan indeholde bly. Vær derfor ekstra opmærksom ved slibearbejde af gammel maling.
 • Gammelt byggemateriale kan indeholde bly. Det er derfor vigtigt, at sortere det og aflevere det på genbrugsstationen i de korrekte containere.
 • Opbevar ikke drikkevarer - f.eks. portvin - i karafler af krystalglas.

Blyet cirkulerer i samfundet og kan ende i mennesker eller miljøet

I Danmark har vi traditionelt brændt størstedelen af vores affald fra husholdningerne. Hvis blyholdige produkter ender som affald, ender blyet efter forbrændingen hovedsageligt i slagger og flyveaske. En mindre del spredes med røg og støv fra forbrændingsanlæg.

Bly kan blive udvasket fra f.eks. taginddækninger via regnvand. Det er også muligt at bly kommer ud i miljøet via nedsivning fra lossepladser eller deponeret slagger og aske. Der kan også være tale om udledning fra produktionsvirksomheder.

For at kunne genanvende affaldsprodukter, som slam, slagger og flyveaske er det vigtigt, at det er fri for bly og andre tungmetaller.

Vi indtager hovedsageligt bly gennem fødevarer, men også via utilsigtet indtag af jord, via drikkevandet eller ved at indånde støv. I enkelte tilfælde indtager vi bly direkte fra forbrugerprodukter.

Siden 2000 er en række regler for brugen af bly trådt i kraft. Der findes ingen opgørelser af det nuværende blyforbrug.

Listen over uønskede stoffer

Bly og blyforbindelser er på listen over uønskede stoffer. I den forbindelse blev anvendelsen og reguleringen af bly og blyforbindelser sammen med de miljø- og sundhedsmæssige risici kortlagt i 2013.  Der er udarbejdet en strategi til at håndtere de fundne udfordringer. Læs her mere om kortlægningen og strategien .

Gammel blyforurening af jord og grundvand

I nogle byområder er jorden lettere forurenet. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af længere tids nedfald af luftforurening. Luftforureningen stammer bl.a. fra bilernes udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Bly kan indgå som et af de stoffer, der er med til at forurene jorden.

Fakta om bly

 • Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster.
 • Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter
 • Eksempler på produkter, hvor bly tidligere har været anvendt: Benzin, bilbatterier, PVC, pigment i f.eks. maling, vandrør, tage, taginddækning, lodninger f.eks. i elektronik og fiskeredskaber.
 • Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker.
 • Bly kan medføre en sundhedsskade - selv i ekstrem små mængder.
 • Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystems er under udvikling, er børn særligt følsomme, og det kan  påvirke deres indlæringsevne og intelligens.
 • Bly er giftigt for vand og jordorganismer.