Faktaark: Kviksølv

Brugen af kviksølv skal begrænses, fordi det er et giftigt tungmetal. Derfor er det bl.a. forbudt at importere, sælge eller eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter.

Kviksølv er reguleret i forskellige regelsæt:

  • Kviksølvsbekendtgørelsen
  • Kviksølvsforordningen
  • REACH-forordningen bilag XVII, indgang 18-18a
  • RoHS-bekendtgørelsen

Efter den danske kviksølvsbekendtgørelse er det forbudt at importere, sælge eller eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter. I denne bekendtgørelse defineres kviksølv som grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemiske forbindelser. Ved kviksølvholdige produkter forstås produkter med et kviksølvindhold på mere end 0,01 procent af vægten.

I henhold til kviksølvsforordningen er det forbudt at fremstille, importere og eksportere kviksølv og produkter tilsat kviksølv, i overensstemmelse med produktkategorierne, og efter de datoer, der er fastsat i bilag I-III til forordningen.

Ifølge REACH-forordningens bilag XVII, indgang 18, må kviksølv ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller blandinger til træbeskyttelse, imprægnering af svære tekstilindustrier, behandling af industrivand m.v. Bilag XVII, indgang 18a indeholder et forbud mod markedsføring af kviksølv i lægetermometre og andre måleinstrumenter, om end der til dette forbud findes en række undtagelser.

RoHS-bekendtgørelsen forbyder salg af elektronik indeholdende en række farlige stoffer over en vis mængde, herunder kviksølv. RoHS indeholder imidlertid en række tidsbegrænsede undtagelser til forbuddet, hvor og i det omfang, det ikke er muligt at erstatte det farlige stof.

Kviksølv er giftigt

Brugen af kviksølv skal begrænses, fordi det er et giftigt tungmetal. Mennesker optager let kviksølvdampe gennem lunger og hud og kan få symptomer som hoste og åndenød. Kviksølv kan også føre til allergisk kontakteksem. Endvidere kan kviksølv optages fra mad, især kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade.

Importører, forhandlere og eksportører er ansvarlige

Enhver, som importerer, sælger, eksporterer eller anvender kviksølv og kviksølvholdige produkter, har ansvaret for, at de til enhver tid gældende regler overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.