Regler for for blæk til tatovering og permanent makeup

Når du arbejder professionelt med tatoveringsblæk er der en række regler, som du skal forholde dig til. Det gælder uanset om du er hvad man kan kalde for en traditionel tatovør eller arbejder med permanent makeup. Reglerne omfatter både hvilke kemiske stoffer, der er tilladt i tatoveringsfarver og mærkningen af de produkter, du tatoverer med.

Kend dine pligter

Afhængig af, hvor du køber dit blæk og hvordan du håndterer det, så kan du have forskellige forpligtigelser og roller i leverandørkæden. 

Se faktark om dine forpligtigelser

Tatovør nål

Overblik over reglerne

Kend indholdet i tatoveringsfarverne og hav styr på mærkningen.

Det siger eksperterne om de reglerne 

Tuber med tatovørfarve

Vejledninger og faktaark

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der kan hjælpe dig få dokumenteret indholdet i tatoveringsblækket og om det er mærket korrekt.

 

eu kort

Download vejledning

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning om kemiske stoffer, som tatovører og kosmetiske tatovører i Danmark kan sende til deres leverandører. 

Se faktaark om dine forpligtigelser

Spørgsmål & svar om tatoveringsregler

Reglerne skal beskytte forbrugere mod kemikalier, som kan skade sundheden. Reglerne om blæk til tatovering og permanent make-up begrænser og forbyder stoffer som f.eks. er kræftfremkaldende, allergifremkaldende eller kan skade arveanlæg og fertiliteten.

 

.

Reglerne begrænser og forbyder anvendelsen af problematiske kemikalier i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Reglerne trådte dels kraft den 4. januar 2022, dels den 4. januar 2023 (Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7)  Reglerne om mærkning i henhold til både REACH-begrænsningen og CLP-forordningen, gælder dog for alle blandinger til tatovering (inklusiv de farver, som indeholder Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7) efter d. 4. januar 2022.

Konkret så begrænser reglerne anvendelse af stoffer som er kræftfremkaldende eller mutagene i en koncentration på 0,00005% eller derover, stoffer som er skadelige for forplantningsevnen eller giver hudallergi i en koncentration på 0,001% eller derover samt stoffer som er ætsende, irriterende på huden, skadelige i øjet eller irriterende i øjet i en koncentration på 0,01% eller derover. Det omfatter Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) og Primære aromatiske aminer (PAA). Yderligere 91 problematiske stoffer er blevet begrænset med en specifik grænseværdi. Desuden stilles der  krav til mærkningen af blæk, hvilket blandt andet omfatter, at blandinger skal mærkes med teksten »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«.

Reglerne begrænser og forbyder problematiske kemikalier, som blandt andet er påvist kræftfremkaldende i dyreforsøg, eller de kan give allergiske reaktioner.

Før EU begrænser og forbyder stoffer, så indsamles der omfattende data om undersøgelser af stofferne og de sundhedsrisici, de kan medføre. Det omfatter bl.a. resultater fra internationalt anerkendte og validerede testmetoder, som så vurderes af mere end 100 uafhængige eksperter i EU’s ekspertkomiteer.  Tatoveringsreglerne der blev indført i 2022  har været flere år undervejs, hvor eksperter fra alle EU’s medlemslandene har diskuteret det faglige indhold og er blevet enige om, at det både var fagligt velbegrundet og nødvendigt at indføre restriktioner mod sundhedsskadelige stoffer i tatoveringsfarverne for at beskytte personer mod skadelige effekter.

Miljøstyrelsen formoder, at der vil være tatoveringsblæk på markedet, der kan overholde de nye regler efter den 4. januar 2022. Formodningen er primært baseret på: 1) Forslaget om forbud har været behandlet i det Europæiske Kemikalieagenturs udvalg for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) i perioden fra 2017 til 2019, som har vurderet, at der allerede dengang var tatoveringsblæk på det europæiske marked, der kunne overholde reglerne, og at det for tatoveringsblæk, der ikke overholdt reglerne på daværende tidspunkt, vil være muligt at justere produktionen af tatoveringsblæk, så de nye regler kan overholdes og 2) dialog og informationer fra tatoveringsbranchen.

Nej, de blev forbudt at bruge den 4. januar 2023.  De to pigmenter Blue 15.3 (CAS-nr. 147-14-8) og Green 7 (CAS-nr. 1328-53-6) har haft en længere overgangsperiode end de regler, der blev indført i 2022, for at give industrien mulighed for at udvikle sikre alternativer til disse. 
Det er EU’s uafhængige videnskabelige komite (RAC) der har vurderet de to stoffer. RACs konklusion er, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til stede for, at stofferne er problematiske, men at stofferne falder ind under en gruppe af stoffer, som har farlige egenskaber, og det kan derfor ikke udelukkes at de er farlige.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn og kontrol med kemikaliereglerne. Hvis kontroller viser, at reglerne ikke overholdes, vil der kunne sanktioneres herfor med hjemmel i kemikalieloven. Sanktionerne i de konkrete tilfælde vil bero på en individuel vurdering. Der er mulighed for indskærpelse eller påbud om ophør af salg af tatoveringsfarver. Endvidere vil der være mulighed for indskærpelse, påbud eller forbud mht. udførelse/salg af tatoveringer med ulovlige stoffer. Efter en konkret vurdering vil der også kunne indgives politianmeldelse.

Miljøstyrelsen er løbende i dialog med branchen for at oplyse og vejlede om regelsættet.  Har du yderligere spørgsmål om tatoveringsreglerne, som du endnu ikke har fået svar på på tjektfarverne.dk kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email

Det siger eksperterne

Læs hvad eksperterne bl.a. siger om de sundhedsskadelige efffekter af kemikalier i blæk.

Tidslinje

Se tidslinje for undersøgelser af kemiske stoffer i tatoveringsblæk og proces for udarbejdelsen af reglerne.

Miljøstyrelsens tre tjekpunkter til tatovører og kosmetiske tatovører


* Brug kun sikker og lovlig blæk.

* Før du tatoverer, skal kunden oplyses om informationen på emballagen, herunder indholdsstoffer og om blækket indeholder nikkel og chrom VI, som kan give allergi.

* Send Miljøstyrelsens vejledning om kemiske stoffer til dine leverandører og producenter og brug den til at få deres redegørelse for indholdet i tatoveringsfarverne og til at stille krav til mærkningen af produkterne.

 

engelsk flag

Information in English for tattoo artists and cosmetic tattoo artists