Få overblik over lovgivningen

Kemikalielovgivningen begrænser og forbyder anvendelsen af problematiske kemikalier i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Reglerne omfatter både hvilke kemiske stoffer, der ikke må være i tatoveringsblæk og mærkningen af blækket, du tatoverer med.

I 2015 førte viden om indhold af sundhedsskadelige kemikalier i tatoveringsfarver til, at der blev udarbejdet et restriktionsforslag om et fælles europæisk regelsæt for kemikalier i tatoveringsblæk. Formålet med forslaget var dels samme forbrugerbeskyttelse i hele EU, dels samme regler for branchen i EU.

Kemikaliereglerne for tatoveringsblæk skal bl.a. beskytte mennesker, som ønsker at blive tatoveret, mod at udvikle f.eks. allergi, kræft eller nedsat fertilitet. 

Nye regler blev indført i 2022

Fra den 5. januar 2022 blev der indført nye regler for kemikalier i tatoveringsfarver og permanent make-up gælde i hele EU. Farver skal også mærkes med blandt andet indholdsstoffer i blækket.
Reglerne omfatter altså både hvilke kemiske stoffer, der ikke må være i tatoveringsblæk og mærkningen af blækket, du tatoverer med.

De kemiske stoffer i tatoveringsblæk

Kemikaliereglerne omfatter specifikt kemiske stoffer, som er klassificeret til at være:

  • kræftfremkaldende (Carc. 1A, 1B eller 2) eller skadelige for arveanlæggene (Mut. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,00005% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)
  • skadelige for forplantningsevnen (Repr. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,001% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)
  •  hudsensibiliserende (Skin Sens. 1, 1A eller 1B) med en grænseværdi på 0,001% eller derover
  • Hudætsende (Skin Corr. 1, 1A, 1B eller 1C) eller hudirriterende (Skin Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%) og
  •  Alvorlig øjenskadende (Eye Dam. 1) eller øjenirriterende (Eye Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%)

Derudover er der en liste over 91 stoffer, som fastsætter grænseværdier for blandt andet azo-farvestoffer/pigmenter, der anvendes i tatoveringsblæk, og som kan nedbrydes til allergi- og kræftfremkaldende PAA’er. De 91 stoffer omfatter: 13 metaller, benz(a)pyren, metanol, 31 PAA’er og 44 pigmenter (hovedsageligt røde azo-farvestoffer). Du kan finde de 91 stoffer i Tillæg 13 på EU's hjemmeside.

De to pigmenter Blue 15.3 (CAS-nr. 147-14-8) og Green 7 (CAS-nr. 1328-53-6) blev først forbudt at bruge den 4. januar 2023.  De to pigmenter Blue har haft en længere overgangsperiode end de regler, der blev indført i 2022, for at give industrien mulighed for at udvikle sikre alternativer til disse. 

Mærkning af tatoveringsblæk

EU-reglerne fastsætter krav til mærkningen af tatoveringsblæk. Som importør skal du sørge for at blækket er mærket korrekt, og som downstream bruger og/eller professionel slutbruger skal du tjekke, at mærkningen er korrekt samt oplyse dine kunder om indholdsstoffer mm. inden du begynder at tatovere.

Tatoveringsflasken skal være mærket på dansk med følgende:

»Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«,

og på flasken eller i medfølgende brugsanvisning skal følgende være angivet:

-      et referencenummer til entydig identifikation af partiet,

-      ingrediensliste, herunder eventuelle PH-regulatorer,

-      hvis der er nikkel i blækket: »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner«,

-      hvis der er chrom (VI) i blækket: »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner«, og

-      sikkerhedsforskrifter.

 

Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7

De to pigmenter Blue 15.3 (CAS-nr. 147-14-8) og Green 7 (CAS-nr. 1328-53-6) blev forbudt at bruge den 4. januar 2023.  De to pigmenter Blue har haft en længere overgangsperiode end de regler, der blev indført i 2022, for at give industrien mulighed for at udvikle sikre alternativer til disse. 

Det er EU’s uafhængige videnskabelige komite (RAC) der har vurderet de to stoffer. RACs konklusion er, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til stede for, at stofferne er problematiske, men at stofferne falder ind under en gruppe af stoffer, som har farlige egenskaber, og det kan derfor ikke udelukkes at de er farlige.

Tatoveringsblæk indeholdende pigment Blue 15:3 og Pigment Gren 7 har dog skullet mærkes efter gældende regler siden 5. januar 2022.