Dine forpligtelser som importør

Her kan du få et overblik over, hvilke pligter du har, hvis du importerer elektroniske eller elektriske produkter ind i EU fra et land uden for EU.

Som importør af et elektronisk eller elektrisk produkt skal du sikre, at produktet overholder RoHS-reglerne og REACH forordningen før import og salg. Det betyder, at du skal være opmærksom på følgende:

RoHS-reglerne

Forbud mod visse farlige stoffer

Det produkt (slutproduktet), du vil importere, må ikke indeholde et af de nedenstående stoffer i en koncentration over grænseværdien:

  • Bly (0,1 %) Kviksølv (0,1 %) Cadmium (0,01 %) Hexavalent chrom (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %) Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %) Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %) og Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %).

    Bemærk at: Begrænsningen af DEHP, BBP, DBP og DIBP gælder dog først for medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, fra den 22. juli 2021.

Dokumentationskrav

  • Du skal sikre dig, at producenten har udarbejdet teknisk dokumentation og en EU-overensstemmelseserklæring.
  • Du skal opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år fra produktet er bragt i omsætning samt sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for myndighederne.

CE-mærkning

Du skal sikre dig, at produktet er CE-mærket på en måde, så det er synligt, let læseligt og ikke kan slettes. Kun CE-mærket er tilladt – andre RoHS-mærker er ikke tilladt.

Øvrige mærkningskrav

  • Du skal sikre dig, at producenten har forsynet produktet med type-, batch- eller serienummer.
  • Du skal sikre dig, at producentens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse fremgår af produktet.
  • Du skal også selv forsyne produktet med dit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse.

Hvis produktets størrelse eller art begrunder det, kan oplysningerne fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE.

REACH-reglerne

Som importør af elektriske og elektroniske produkter er du også omfattet af REACH-reglerne. Der gælder fx følgende forpligtelser:

Registrering

Som importør af elektriske og elektroniske produkter (artikler) er du forpligtet til at registrere de kemiske stoffer i produkterne (artiklerne), hvis der sker en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer fra produktet, f.eks. en elektronisk styret duftbeholder, som automatisk frigiver duft på bestemte tidsintervaller, og hvis de kemiske stoffer er til stede i produkterne (artiklerne) i mængder over 1 ton pr. EU-importør pr. år.
Du kan læse mere om registreringspligten andetsteds på Miljøstyrelsens hjemmeside
Du kan også læse om registrering af kemiske stoffer på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside
Læs alle guidancedokumenter om REACH på Det Europæiske kemikalieagenturs hjemmeside 

Kandidatstoffer 

Som importør af elektriske og elektroniske produkter har du pligt til at underrette Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på den såkaldte kandidatliste , og hvis stoffet er til stede i artikler i mængder over 1 ton pr. importør pr. år, og i en koncentration på over 0,1 vægtprocent. Du er endvidere forpligtet til efter anmodning at videregive oplysninger, som et minimum stoffets navn, til kunder/forbrugere, hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på kandidatlisten.  

Begrænsninger i import og salg (markedsføring) 

Som importør af elektriske og elektroniske produkter skal du endvidere være opmærksom på at REACH bilag XVII indeholder begrænsninger i markedsføring af artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter, i forhold til en række kemiske stoffer.

 

Siden er opdateret 20. december 2020