Faktaark: Informationskrav for stoffer på REACH-kandidatlisten

Dette faktaark fortæller om de informationskrav, der gælder for de såkaldt særligt problematiske stoffer på Kandidatlisten under REACH. Disse stoffer kaldes også for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).

Der er særlige informationskrav for kandidatliste-stoffer, der findes i almindelige varer, der har en form (såkaldte artikler), og for kandidatlistestoffer, der sælges i en kemisk blanding. De vigtigste regler er:

  • Leverandører af artikler skal videregive information til deres kunder, hvis artiklen indeholder over 0,1 % af et stof på kandidatlisten. Professionelle kunder skal altid have oplysningerne, og fra 5. januar 2021 skal artikler, der indeholder over 0,1% af et stof på kandidatlisten og som leveres til professionelle brugere også indberettes til ECHAs SCIP database. Forbrugere skal have oplysningerne inden 45 dage, hvis de beder om det.
  • Producenter og importører af artikler, som indeholder kandidatlistestoffer, skal anmelde stofferne til EU’s Kemikalieagentur, hvis artiklerne indeholder over 0,1 % af et stof fra kandidatlisten og stoffet findes i artiklerne i mængder over 1 ton pr år.
  • Leverandører af kemiske stoffer og blandinger har forpligtelser i forhold til levering af sikkerhedsdatablad til deres kunder, hvis blandingen indeholder stoffer fra kandidatlisten.

Formålet med reglerne er at give virksomheder og forbrugere mulighed for at fravælge problematiske kemiske stoffer.

Hvad er Kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste over udvalgte særligt problematiske kemiske stoffer. Der er bl.a. tale om stoffer, der er kræftfremkaldende, ændrer arveanlæg eller er skadelige for forplantningen. Andre kemiske stoffer på listen er svært nedbrydelige og ophobes i levende væv. Kemiske stoffer, som anses som lige så problematiske som ovennævnte stoffer, f.eks. hormonforstyrrende stoffer, kan også komme på kandidatlisten.

Kandidatlisten udvides løbende med flere stoffer. En opdateret liste kan findes på ECHAS's hjemmeside:
Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation 

Artikelleverandørers pligt til at videregive information

Enhver leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra kandidatlisten skal videregive information til sine kunder om hvilke kandidatlistestoffer, der findes i artiklen. Leverandøren skal endvidere videregive tilstrækkelig information til at artiklen kan anvendes sikkert.

Hvis artiklen leveres til professionelle kunder, skal disse have oplysningerne ved levering og artiklen skal registreres i SCIP databasen. Hvis der leveres til almindelige forbrugere, skal disse kun have oplysninger, hvis de anmoder om det. Hvis en forbruger anmoder om information om indholdet af kandidatlistestoffer i en artikel, skal butikken svare inden 45 dage.

En detailhandler, der leverer artikler til forbrugere, overholder ikke sin informationsforpligtelse ved  at henvise forbrugeren til sin egen leverandør eller til producenten af artiklerne. Detailhandelen skal selv kunne levere information til forbrugerne.

Oplysningspligten gælder så snart et kemisk stof er optaget på kandidatlisten og informationskravet gælder også for emballage.

Artikelproducenter og -importører kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer

Udover forpligtelsen til at indberette til SCIP databasen, skal enhver producent eller importør af artikler sende en anmeldelse til ECHA, hvis artiklerne indeholder over 0,1 vægtprocent af et stof på kandidatlisten og stoffet findes i artiklerne i samlede mængder over 1 ton pr. år og er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normal anvendelse. En importør skal her forstås, som en virksomhed, der importerer artikler fra lande udenfor EU.

REACH-forordningen indeholder en undtagelse fra anmeldepligten, hvis producenten eller importøren kan udelukke eksponering af mennesker og miljø ved normal anvendelse af artiklen, herunder i affaldsfasen. Der er også en undtagelse for stoffer, der allerede er registreret til anvendelse i de pågældende artikler. I praksis vil det dog ofte være nemmere for virksomheden, at anmelde stofferne i deres artikler, end det vil være at skaffe dokumentation for at en af disse undtagelser gælder. Dette gælder især for importører fra lande udenfor EU.

Hvordan beregnes det, om grænsen på 0,1 vægtprocent i en artikel er overskredet?

Mange artikler på markedet er sammensat af flere dele, der i sig selv må betragtes som artikler. EU domstolen har i september 2015 afgjort, at de 0,1 %, der udløser krav om information til kunderne eller anmeldelse til ECHA, skal beregnes for hver enkelt del, der i sig selv kan betragtes som en artikel.

Hvordan skal artikelleverandører videregive information?

Det er vigtigt at være opmærksom på at navnet eller navnene på kandidatlistestoffer altid skal leveres og at informationen skal være umiddelbart tilgængelig for professionelle modtagere af artiklen. Herudover skal leverandører af artikler altid vurdere om tilstedeværelsen af et kandidatlistestof i en artikel indebærer en risiko for brugeren, idet leverandøren om nødvendigt har pligt til at vejlede om sikker brug.

Informationen til næste led i leverandørkæden kan også omfattte et SCIP nummer, som ECHA tildeler, når en artikel er blevet indberettet til SCIP databasen. Næste led i leverandørkæden kan således henvise til dette nummer i deres egen indberetning af artiklen i SCIP databasen før de leverer artiklen videre leverandørkæden.

Når der skal vejledes om sikker brug, skal leverandøren se på alle anvendelser af artiklen, indtil den bortskaffes. Den information, der er nødvendig, vil variere fra artikel til artikel og REACH fastsætter ikke nogen specifikke formkrav.  I visse tilfælde vil der være behov for at levere specifik information om hvordan artiklen kan håndteres sikkert, mens der i andre tilfælde blot kan leveres et link til en hjemmeside med navnet på de stoffer, der indgår i en artikel. Sidstnævnte kan f.eks. gælde i forhold til sammensatte artikler, hvor kun mindre dele af artiklen indeholder stoffer på kandidatlisten.

Leverandører af stoffer og blandingers forpligtelser

Leverandører af stoffer på kandidatlisten skal forsyne deres kunder med et sikkerhedsdatablad for stoffet.

Leverandører af blandinger skal på anmodning levere et sikkerhedsdatablad, selv hvis blandingen ikke er klassificeret som farlig, hvis blandingen indeholder stoffer fra kandidatlisten i koncentrationer ≥ 0,1 vægt % (for ikke-gasformige blandinger) og mindst 0,2% for gasformige blandinger. Det samme gælder, hvis blandingen indeholder ≥ 0,1 vægt % af et stof, der kan defineres som PBT-stof eller vPvB-stof ifølge kriterierne i bilag XIII.

Dette berører ikke de generelle regler om sikkerhedsdatablade eller reglen om at leverandører af blandinger, der ikke er klassificeret som farlige, på anmodning skal levere et sikkerhedsdatablad, hvis blandinger indeholder stoffer, der er skadelige for miljø eller sundhed i koncentrationer ≥ 0,1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige blandinger.

Hvem er ansvarlig?

De virksomheder, der producerer, importerer eller leverer artikler, enkeltstoffer eller blandinger er ansvarlige for at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra markedet, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Reglerne om informationskrav til artikler findes i REACH-forordningens artikel 7 og 33. Forordningens artikel 31 handler om krav til sikkerhedsdatablade.

Se selve lovteksten: REACH Legislation

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om kandidatlisten og SCIP databasen:
Kandidatlisten - dit ansvar at informere

SCIP-databasen