Faktaark: Forbud mod kemiske stoffer i bilag XVII i REACH

I bilag XVII i EU’s kemikalielovgivning REACH er der oplistet en række stoffer, som kan udgøre en risiko for miljø og sundhed. Når stoffer står på denne liste, betyder det, at det enten er forbudt at producere stofferne, at markedsføre dem eller at anvende dem. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt et produkt, som man fremstiller, markedsfører eller anvender, indeholder et stof på bilag XVII, skal man kigge listen igennem.

Vær opmærksom på, at bilaget ofte beskriver forbud mod meget specifikke anvendelser af stofferne.

Hvad siger reglerne?

Bilag XVII samler en række forbud, der tidligere var at finde i direktiver og bekendtgørelser, men der er også kommet nye regler til siden REACH blev vedtaget.
Listen er opdelt i to kolonner. I den venstre kolonne oplistes de farlige stoffer og blandinger. I den højre kolonne kan man læse, hvilke specifikke anvendelser, som er forbudt. Der står for eksempel, at polybrombiphenyler (pbb) ikke må anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned. Eller at kviksølv ikke må anvendes i lægetermometre.

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer

Formålet med de forskellige forbud og anvendelsesbegrænsninger er at beskytte mennesker og miljø mod farlige stoffer og uhensigtsmæssige anvendelser af disse stoffer.

Miljøstyrelsen har udarbejdet særlige faktaark til nogle af de stoffer, som er på listen. Det gælder eksempelvis azofarvestoffer, som det er forbudt at importere, sælge og anvende, fordi de kan frigive kræftfremkaldende stoffer. Der findes også faktaark om blandt andet bly, cadmium og nikkel.

Hvem er ansvarlig?

Både producenten, importøren eller den, som markedsfører produkter, kan have ansvar for at reglerne overholdes, og at man undgår de stoffer og anvendelser, som er beskrevet i bilag XVII i REACH. Det afhænger af hvordan det enkelte forbud er formuleret.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes. De skal sørge for, at eventuelle ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man risikere bøde eller fængsel i op til to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Find mere information om REACH og se bilag XVII:
REACH Legislation (echa.eu)
(vælg den seneste konsoliderede version af REACH og find bilag XVII heri)

Læs om de øvrige regler i REACH i vores temasektion

Følg med i hvilke stoffer, der er foreslået til bilag XVII i Kemikalieagenturets " Registry of intentions"  

Hvis du har spørgsmål til REACH bilag XVII kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH-Helpdesk:reachspm@mst.dk.