Særligt problematiske stoffer (kandidatlisten)

Du skal være opmærksom på særligt problematiske stoffer. Det er kemiske stoffer er stoffer som myndighederne anser for at være problematiske, men ikke forbudte at anvende. Stofferne finder man på den officielle EU Kandidatlisten. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. På denne side får du en indføring i dine forpligtelser.

Den engelske betegnelse for problematiske stoffer på Kandidatlisten
er SVHC – Substances of Very High Concern. De problematiske kemikalier har skadelige langtidsvirkninger på menneskers sundhed (eller er) miljøskadelige. 

Der er ikke forbud mod anvendelse af SVHC stoffer, dog skal
man som virksomhed være klar over, at de kemiske stoffer på Kandidatlisten i fremtiden kan komme under regulering. Kandidatlisten er med andre ord en liste over stoffer, der er i myndighedernes fokus, og derfor kan der også være forbud på vej.

Informationskrav for stoffer op kandidatlisten
Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig for tekstiler især om pligten til at informere om indhold af særligt problematiske stoffer i en artikel. En såkaldt artikel kan fx være børnetøj eller børneprodukter.

Ved fremstilling eller import til EU af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 % og import af stoffet er over 1 ton/år, skal stoffet også anmeldes til Kemikalieagenturet. Det skal dog ikke gøres, hvis eksponering af mennesker og miljø ved normal og forventet anvendelse og bortskaffelse kan udelukkes, eller stoffet allerede er registreret til anvendelsen.

Hvis man importerer eller leverer artikler videre i forsyningskæden, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof er der pligt til at registrere i Det Europæiske Kemikalieagenturs SCIP database,
Læs mere om SCIP databasen og din informationsforpligtelse
Læs faktaark om informationsforpligtelsen

Der kan være nye regler på vej 

Stoffer på kandidatlisten er kandidater til at komme på godkendelsesordningen under REACH.

Når et stof kommer på godkendelsesordningen, skal du søge om godkendelse fra EU-Kommissionen til at bruge det i fx fremstilling af artikler. Der er dog ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. Se listen over stoffer, der er på godkendelsesordningen.
Læs mere om godkendelsesordningen
Se listen over hvilke stoffer, der er på godkendelsesordningen (ECHA)

Hvem har informationspligt?

Når du leverer artikler videre til erhvervsmæssige kunder (fx til en butik, en distributør – eller et andet mellemled på vejen til forbrugerne), skal du informere om et eventuelt indhold af kandidatlistestoffer, og hvis det er relevant, skal du også give oplysning om sikker brug af artiklen, hvis den indeholder mere end 0,1 % af stoffet.

Fra 5. januar 2021 skal du også registrere din artikel i kemikalieagenturets SCIP database før du leverer den videre i forsyningskæden.

Når du sælger artikler, fx børnetekstiler eller børneprodukter, direkte til forbrugerne, skal du give information om eventuelle kandidatlistestoffer i en artikel, hvis forbrugeren beder om det. Forbrugeren kan fx kontakte dig via appen ”Tjek kemien i dine produkter".  Du skal levere information til forbrugeren gratis, uden krav om køb og indenfor 45 dage efter, at forbrugeren har bedt om det.

Hvad skal jeg informere om?

Uanset om du sælger til erhvervsmæssige kunder eller forbrugere, skal du informere om et eventuelt indhold af kandidatlistestoffer. Du skal som minimum oplyse stoffets navn, hvis den indeholder mere end 0,1 % af stoffet, og du skal også give oplysning om sikker brug af artiklen, hvis det er relevant.

Hold dig opdateret

Ny viden og strammere lovgivning betyder, at der løbende kommer flere forbud og begrænsninger, og at kandidatlisten løbende udvides. Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om reglerne og følger udviklingen, så du er sikker på, at du lever op til de gældende regler.

I bilag XVII til REACH  kan du se listen over stoffer, som det enten er forbudt at producere, markedsføre eller anvende. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele. 
Se REACH Legislation (echa.eu) (vælg den seneste konsoliderede version af REACH og find bilag XVII heri) 

Se den aktuelle kandidatliste.

Produktloven (retsinfo.dk)
Produktsikkerhedsbekendtgørelsen (retsinfo.dk)
Særlige krav til børnetekstiler til små børn (mst.dk)