Elektrisk og elektronisk udstyr skal CE-mærkes

For at forbrugeren kan vide at et produkt lever op til reglerne, herunder RoHS, skal produktet være mærket med CE-mærket. 

Producenten skal anbringe CE-mærket på slutproduktet, før det markedsføres i EU for første gang (bringe i omsætning).

Proceduren for CE-mærkning

Producenten kan først påføre produktet CE-mærket, når det er dokumenteret, at produktet er i overensstemmelse med reglerne. Produktets overensstemmelse med reglerne dokumenteres ved, at der foretages en intern produktionskontrolprocedure, og den nødvendige tekniske dokumentation udarbejdes. Herefter udarbejdes en EU-overensstemmelseserklæring, og CE-mærket anbringes på det færdige produkt.

Specifikt om CE-mærket

De generelle principper for anvendelse af CE-mærkning, herunder krav til CE-mærkningens udseende mv., fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) 765/2008. CE-mærket skal være synligt, let læseligt og må ikke kunne slettes. Er produktet af en sådan art, at det ikke er muligt, anbringes mærkningen på emballagen og i følgedokumenterne.

Teknisk dokumentation og intern produktionskontrolprocedure

Teknisk dokumentation er den dokumentation, der viser, at produktet er i overensstemmelse med reglerne. Det kan f.eks. være analyseresultater, der viser, at produktet ikke indeholder nogle af de farlige stoffer over grænseværdien. Det kan også være leverandørerklæringer om, at komponenterne overholder RoHS reglerne. Den harmoniserede standard DS/EN 50581:2012 beskriver, hvordan den tekniske dokumentation kan udarbejdes.

Den tekniske dokumentation skal opbevares i 10 år efter, at produktet er solgt.
Producenten skal også foretage (eller få udarbejdet) intern produktionskontrolprocedure i overensstemmelse med modul A i bilag II til forordning nr. 768/2008/EF.

EU-overensstemmelseserklæring

I EU-overensstemmelseserklæringen skriver producenten under på, at produktet opfylder de gældende krav i RoHS-direktivet og anden relevant EU-lovgivning. Erklæringen skal opdateres, hvis der sker ændringer med produktet. Erklæringen skal foreligge på dansk eller engelsk, hvis produktet sælges i Danmark. Den skal indeholde de elementer, der fremgår af bilag 5 til den danske bekendtgørelse:

  1. En entydig identifikation af det elektriske og elektroniske udstyr.
  2. Navn og adresse på producenten.
  3. Vedkendelse af ansvar.
  4. Beskrivelse af det elektriske og elektroniske udstyr, så det kan spores.
  5. Angivelse af den lovgivning, som produktet er i overensstemmelse med.
  6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de tekniske specifikationer, som er anvendt til at dokumentere overensstemmelse med.
  7. Supplerende oplysninger.

Overensstemmelseserklæringen skal opbevares i 10 år efter, at produktet er solgt.

Forpligtelser for EU-importører, distributører og forhandlere

Men alle, der er med til at få et produkt på markedet - fra producent til forhandler - er ansvarlige for mærkningen. Producenter skal sørge for at få CE-mærket produkterne, og hvis man som importør, forhandler er med til at få et produkt på gaden, så er man ansvarlig for at tjekke, at produktet er CE-mærket. 
Læs mere om forpligtelserne ifm. CE-mærkning under menuen ”kend din rolle og dit ansvar”